Hjem Vedtægter
Vedtægter for Dansk Jagthundeudvalg Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 08:37

1. FORMÅL

Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) formål er at fremme de DJU tilknyttede organisationers interesser inden for jagthundesagen i Danmark samt at stimulere interessen og behovet for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

2. ARBEJDSOMRÅDE

Til opfyldelse af sit formål arrangerer og afholder DJU anerkendte markprøver for stående jagthunde, anerkendte slæb- og apporteringsprøver og anerkendte apporteringsprøver, sidstnævnte for alle stambogsførte jagthunde, samt fuldbrugsprøver.

3. ORGANISATIONERNE

DJU er etableret af følgende organisationer:

Danmarks Jægerforbund (DJ)

Dansk Kennel Klub (DKK)

Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark (FJD)

4. LEDELSE

DJU ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer udpeget af de under 3. nævnte organisationer. DJ udpeger 3 medlemmer, DKK og FJD hver 2 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Medlemmerne af DJU’s bestyrelse skal have erfaring med arbejdet med den stående jagthund.

5. UDVALG

Under DJU nedsættes følgende udvalg:

Dommerudvalg (DUV)

Økonomiudvalg (ØUV)

Markprøveudvalg (MUV)

Slæb- og apporteringsprøveudvalg (SAU)

Fuldbrugsprøveudvalg (FUV)

Vildtplejeudvalget (VPU)

Yderligere udvalg kan besluttes nedsat af bestyrelsen.

Udvalgsmedlemmerne vælges af bestyrelsen efter indstilling fra de respektive organisationer.

6. BESTYRELSESMØDER

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes hvert år i januar og august. Mødeindkaldelse med dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før et møde. Forslag til dagsorden skal være DJU’s sekretær i hænde senest henholdsvis 1. januar og 1. august.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan med 1 måneds varsel indkaldes af formanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Dagsorden for mødet skal fremsendes sammen med indkaldelsen.

7. Valgperioder

Medlemmer til DJU’s bestyrelse vælges for 4 år ad gangen. I tilfælde af nyvalg indenfor DJU’s enkelte organisationer indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det afgåede bestyrelsesmedlems anciennitet.

Medlemmer til dommerudvalget vælges for 4 år ad gangen.

Medlemmer til øvrige udvalg vælges for 2 eller 3 år ad gangen.

Udvalgenes sammensætning kan uanset ovennævnte valgperioder til enhver tid ændres af DJU’s bestyrelse.

Genvalg til udvalg kan højst finde sted til 3 fortløbende valgperioder.

8. Sekretariatet

DJU etablerer et sekretariat til varetagelse af DJU’s opgaver.

9. MARKPRØVER

Hver organisation afholder det fornødne antal kvalitetsprøver og brugsprøver.

Organisationerne afholder vinderprøver i jagttiden således:

DJ 2 prøver

DKK 1 prøve

FJD 1 prøve

Udover ovennævnte vinderprøver kan specialklubberne under FJD afholde én vinderprøve i jagttiden og én forårsvinderprøve.

Herudover afholdes 1 prøve på skift mellem de tre organisation.

Specialklubbernes vinderprøver kan opdeles i to prøver, såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt et antal hunde, der overskrider en af DJU vedtaget grænse for opdelingen.

DKK kan afholde vinderprøver om foråret afsluttende med en mesterskabsprøve.

DJU afholder Danmarksmesterskab (DM), hvortil der fra ovennævnte 5 vinderprøver afholdt af DJU’s organisationer udtages et ifølge beslutning i DJU’s bestyrelse nærmere bestemt antal engelske og kontinentale hunde.

Endvidere er 1. vinderne fra specialklubbernes efterårsvinderprøver kvalificeret til deltagelse i DM under forudsætning af, at der på disse vinderprøver er mindst 10 startende hund.

DJU fastsætter de nærmere regler for afvikling af DM i notatet ”Retningslinier for afvikling af DM”. Der anvendes konkurrencebedømmelse iht. gældende regler i Fælles Markprøve Regler.

For deltagerne i DM betales almindeligt gebyr som til efterårsvinderprøver.

10. DJU’s arbejdsområder i øvrigt

 DJU’s arbejdsområder er:

  • opsætning, justering og fortolkning af reglementer for de af DJU anerkendte prøver samt offentliggørelse af disse,

  • uddannelse og godkendelse af dommere til de af DJU anerkendte prøver,

  • udarbejdelse af kommissorier for de af bestyrelsen nedsatte udvalg samt kontrol med, at kommissorierne efterleves,

  • som øverste klageinstans inden for dansk jagthundesport at træffe afgørelser og idømme disciplinære foranstaltninger i klagesager af enhver art,

  • Varetagelse af andre formålsrelaterede opgaver efter bestyrelsens skøn.

11. Udvalgenes sammensætning og arbejdsområder

Dommerudvalget (DUV) består af 4 medlemmer, 2 kontinentale og 2 engelske dommere.

Økonomiudvalget (ØUV) består af 3 medlemmer.

Markprøveudvalget (MUV) består af 3 medlemmer.

Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU) består af 3 medlemmer.

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) består af 4 medlemmer.

Vildtplejeudvalget (VPU) består af 3 medlemmer.

Beskrivelse af udvalgenes arbejdsområder samt de nærmere regler for udvalgenes sammensætning m.v. findes i de enkelte kommissorier, jf. hertil vedtægternes afsnit 5.

12. Økonomi

DJU’s aktiviteter financierers ved (1) faste tilskud fra DJU’s organisationer, (2) en andel af prøvegebyrer (brugerbetaling), (3) tilskud fra offentlige eller private midler, (4) evt. sponsorstøtte samt (5) diverse indtægter.

DJU’s udgifter i hovedtræk er (1) kørselsgodtgørelse til udvalgsmedlemmer, (2) udgifter til bestyrelsesmøder og udvalgenes arbejde, (3) dommeruddannelsen generelt, (4) udgifter til DJU’s prøvearrangementer, (5) udgifter til administration samt (6) diverse udgifter.

Der henvises til kommissorium for økonomiudvalget (ØUV).

13. Nye organisationer

Optagelse af nye organisationer i DJU eller ændringer i DJU’s struktur kan kun ske ved enstemmighed.

14. Tegningsregel

Dansk Jagthunde Udvalg tegnes i alle økonomiske anliggender af bestyrelsens formand i forening med et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

15. Ikrafttræden, opsigelse og overgangsbestemmelse

Vedtægterne erstatter overenskomst af 1. februar 1989 og senere ændringer dateret 26. maj 1992, og fortsætter uforandret, medmindre de af en af parterne opsiges med et års varsel til en 1. januar.

København den 26. august 2003

 

 

____________________
Danmarks Jægerforbund

 

________________
Dansk Kennel Klub

 

____________________________________________________________
Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark

Den 1. februar 2007 blev Udsætningsudvalget afløst af Vildtplejeudvalget

 

Kalender

2018
2019
2020