Kommissorium for Slæb- og apporteringsprøveudvalget Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 11:45

STRUKTUR

 • Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)
  er et udvalg på 3 erfarne og aktive jagthundesportsfolk under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), nedsat af DJU's bestyrelse efter indstilling fra DJU's organisationer.
 • Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Dog kan DJU's bestyrelse til enhver tid ændre SAU's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 3 fortløbende valgperioder.
 • SAU vælger selv sin formand. Formanden har hvert år ret til deltagelse i ét af DJU's bestyrelsesmøder med tale- men uden stemmeret.

OPGAVER

 • SAU er ansvarlig for, at der afholdes et tilstrækkeligt antal landsdækkende slæb- og apporteringsprøver.
 • SAU tilstræber at skaffe velegnede og ensartede terræner til afholdelse af prøverne. Så vidt muligt placeres prøverne jævnt fordelt over hele landet
 • SAU undersøger, om prøveområderne muliggør en forsvarlig og ensartet afvikling af prøverne.
 • SAU orienterer prøvelederne om de krav, der stilles til terræn, herunder til vandhuller, bevoksning m.v.

Prøveregler og -vejledning tilsendes prøvelederne i god tid før prøverne.

 • SAU invitere dommere til prøverne, men kan overlade dette til prøvelederne, hvis disse ønsker det.
 • SAU er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DJU's økonomiudvalg indsende regnskab for indeværende kalenderår samt budgetforslag for næste år.
 • SAU skal tilstræbe, at prøverne økonomisk hviler i sig selv. Justering af anmeldelsesgebyr foreslås af udvalget til godkendelse i DJU's økonomiudvalg.

3. DJU's APPORTERINGSPRØVER:

 • DJU's apporteringsprøver kan afholdes af alle tilsluttede organisationer. I DJU's regi kan kun stambogsførte hunde deltage. På de af DJUs apporteringsprøver, der afholdes af DJ, kan DJU dispensere fra stambogskravet. Der dømmes efter FMR § 8. Der dømmes efter DJU's regler for apporteringsprøver. Anerkendelse af prøverne forudsætter, at disse dømmes af DJU-autoriserede/godkendte dommere.
 • Enhver anmodning om afholdelse af anerkendte apporteringsprøver kan imødekommes, hvis ovennævnte regler overholdes.
 • På prøver, der afholdes af Danmarks Jægerforbund, kan ikke-stående hunde også deltage. Resultater indføres i stambøgerne efter DKK's gældende regler.
 • Økonomien på prøver, der afholdes af andre end DJU, er DJU uvedkommende.

3. Bemærkninger

 • Eventuelle indkomne forslag til ændring af gældende regler administreres af SAU, forelægges SAU til høring, før eventuel vedtagelse i DJU.

Således vedtaget af bestyrelsen for Dansk Jagthunde Udvalg.

København, den 26. august 2003

P.b.v.

___________________ _______________ ___________________

Danmarks Jægerforbund Dansk Kennel Klub Fællesrepræsentationen

Senest opdateret: Søndag, 15. november 2009 09:57
 

Kalender

2018
2019
2020