Hjem Referater Referat DJU Bestyrelse 19.12.2019
Referat DJU Bestyrelse 19.12.2019 Udskriv Email
Søndag, 13. januar 2019 15:43

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 19. december 2018 kl. 19 i Ejbyhallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Harris Jensen (HJ) DKK, næstformand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Steen Larsen (SL) DJ, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Per Kristophersen (PK) FJD, Allan Nissen (AN) FJD og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen med en særlig velkomst AN, der har afløst Christian Johansen.

1.Dagsorden fastlægges.

Det udsendte forslag til en dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 13. oktober 2018 samt opfølgning af ikke afsluttede sager.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Indberetning om bedømmelse på vinderprøve

Der var modtaget en indberetning fra Dommerudvalget (DUV) af dommerne Henrik Raae Andersen (HRA) og Knud Steiner Føhns (KSF) for på 5-klubbens vinderprøve på Samsø ikke at have over-holdt Fælles Markprøve Regler (FMR), idet den hund, som blev placeret som 1. vinder, ikke blev afprøvet efter pausen mod de andre fortsættende hunde.

Der var modtaget argumentationer fra de to dommere og en kommentar fra DJU's juridiske konsulent. DJU har udbedt sig yderligere kommentarer fra de to dommere, men sådanne er ikke modtaget.

Der fulgte nu en længere debat, hvor forskellige synspunkter om den begåede fejl samt konsekvenserne for dette blev drøftet. Efter sagsbehandlingen blev man enige om følgende:

DJU finder, at det var i klar strid med Fælles Markprøve Regler (FMR) at placere vizsla Quistorf Kinga som 1. vinder på prøven, uden at den var blevet afprøvet efter pausen. Ved ikke at afprøve Kinga efter pausen blev hunden placeret, uden at ordførende dommer havde set den i slip, og dermed uden at han havde haft mulighed for at bedømme søg, fart og stil som ordførende dommer og en del af det samlede dommerteam. HRA har heller ikke kunnet forholde sig til, om Kinga levede op til CACIT kravene. Kinga har kun været afprøvet under kvalitetsbedømmelseskriterier om formiddagen og har dermed ikke været udsat for konkurrencebedømmelse på prøven.

I Fælles Markprøve Regler (FMR) § 11 stk. 3 står der, at "i vinderklasse benyttes konkurrencebe-dømmelse".

I FMR § 12 stk. 4 og § 17 stk. 5 henvises til Dansk Jagthunde Udvalgs regler for afvikling og be-dømmelse af vinderprøver for kontinentale og engelske racer. I disse regler står der indledningsvis i første afsnit: "På vinderprøver anvendes konkurrencebedømmelse. Dog er bedømmelsen inden pau-sen ren kvalitetsbedømmelse." Længere nede står der: "Efter pausen anvendes som anført konkur-rencebedømmelse". I syvende afsnit står der: "For afprøvning af kontinentale hunde efter pausen kræves, at en hund som minimum skal være afprøvet så længe, at dens søg, fart og stil kan bedømmes af det samlede dommerteam.

DJU finder, at disse bestemmelser klart indebærer, at en hund ikke må placeres på en vinderprøve uden at have været afprøvet om eftermiddagen under anvendelse af konkurrencebedømmelse og så længe, at det samlede dommerteam kan bedømme dens søg, fart og stil. Denne forståelse ændres ikke ved, at der kun er en enkelt kategori 1-hund ved pausen, og den generelle anvisning i dommer-vejledningen om, at en hund ikke skal afprøves yderligere, hvis den ikke kan forbedre sin position, må naturligt forstås med forbehold herfor.

Efter at have gennemgået det forelagte materiale, har DJU's bestyrelse besluttet at idømme HRA en advarsel.

DJU's bestyrelse har ligeledes idømt dommer KSF en misbilligelse, idet han ved sagsbehandlingen har bakket ordførende dommer op omkring den af ham udførte praksis.

Som en konsekvens af ovennævnte begåede dommerfejl har DJU's bestyrelse besluttet, at vizsla Qvistorf Kinga DKK04580/2013 får frataget sin 1. vinder placering. DJU beklager, at det har været nødvendigt at træffe denne uundgåelige beslutning.

DJU's kendelse vil blive offentliggjort i Jagthunden, og kopi af kendelserne tilsendes prøvelederen.

4. Dommerudvalget

Der var fremlagt et notat om planlagt afgang for dommere pr. 1. januar 2019. Notatet indeholdt også navne på dommere, der pga. helbredsmæssige eller andre forhold stopper deres dommergerning.

En dommer har fået en skrivelse efter gentagne henvendelser, han ikke har reageret på. Han har fået frist til 18.12.2018. Det blev besluttet, at såfremt han forsat ikke reagerer, indstilles det til DKK, at hans autorisation inddrages.

AASJ orienterede kort om den nye hjemmeside for prøveregler i DJU's regi. Han efterlyste en opbakning fra flere specialklubber med hurtigt at få informationen om denne udbredt til medlemmerne via klubbernes hjemmesider.

5. Markprøveudvalget

Markprøveudvalgets (MUV) formand Anders Varmings havde fremsendt et notat på MUV's vegne vedr. Dansk Gordon Setter Klub (DGSK) og Dansk Irsksetter Klub (DISK), som planlægger at afholde deres forårsmarkprøve i den sidste weekend i marts 2019, der er iflg. DJU's plan for markprøver i 2019, der blev lagt på DJU's hjemmeside den 4. februar 2017, er tildelt Danmarks Jægerforbund (DJ).

PV kunne oplyse, at DGSK's annoncering af deres hovedprøve nu er offentliggjort i Jagthunden. Dansk Münsterländer Klub fik efter ansøgning afslået at benytte samme weekend. MUV behandler ret mange af den slags ansøgninger, hvor det mange gange lykkes at opfylde det fremsatte ønske. Men de to klubber har ikke benyttet denne fremgangsmåde. De har benyttet selvtægt uden respekt for fællesskabets vedtagne regler.

AN stillede spørgsmål til de forskellige datoer i sagsbehandlingen af Plan 2019. Efter hans mening har MUV ikke gjort deres arbejde godt nok og har været for sent ude. Det handler også om, at det er de samme terræner, der er i spil.

SL redegjorde for sagsbehandlingen i DJ's hundeaktivitetsudvalg. Weekenden er tildelt DJ som kompensation for påsken, der ligger efter den 15. april, hvorfor DJ må fastholde deres ret til den tildelte weekend.

Der fulgte herefter en principiel diskussion om, hvor stramt planerne skal overholdes. Debatten sluttede med, at man måtte erkende, at DJU ikke kan gøre noget ved sagen, da bestyrelsens kompetence udløber 31.12.2018, hvorfor sagen oversendes til den nye organisation SJD.

6. Høring om ansøgninger som dommerelev

Der var modtaget ansøgninger fra tre hundeførere om indstilling til apporteringsdommere. Ansøgningerne er sendt i høring.

Der fulgte en debat om hvilken øvre aldersgrænse, der er hensigtsmæssig i forhold til den tid, de færdiguddannede dommer kan komme til at fungere. Det blev besluttet, at lade DUV have det afgørende ord om ansøgningerne skal godkendes. DJU vil bakke DUV's beslutning op.

Under debatten blev der fremsat forslag om, at aspiranter fremover skal have bestået begge apporteringsprøver med en hund og ikke kun den ene. Forslaget videresendes til DUV.

7. Fakturering af administrationsbidrag

Omkring dette punkt har der været en mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne mfl. i den sidste måneds tid.

I forhold til det fremsendte momskrav fra DJ til DJU, har DJU over for DJ meddelt, at DJU´s bestyrelse ikke har kunnet acceptere et sådan krav. Sagen har på DJU´s vegne været varetaget af en ekstern konsulent. Bestyrelsen er alle bekendt med den mail-korrespondance og de notater, der er udarbejdet i sagen.

PV havde noteret sig, at de stiftende organisationers ledelse uden om DJU's bestyrelse havde indgået en aftale om at overdrage ansvaret for afviklingen af DJU til DJ. I den forbindelse krævede DJ, at momskravet skulle hensættes som en udgiftspost i DJU´s afviklingsregnskab. Dette uagtet bestyrelsens afvisning af kravet.

Med henvisning til den samlede korrespondance og DJU´s formelle afvisning af kravet, var det PV´s forslag, at DJ kunne modtage et administrationsbidrag, som kunne holde DJ skadesløs for de udgifter, som ansvaret for afviklingen kan påføre DJ. Hermed burde sagen være løst til alle interessenters tilfredsstillelse.

Administrationsbidraget ville være til fuld og endelig afregning parterne imellem, således at forstå, at DJ nu indestår for alle forpligtelser, som er relateret til det administrative samarbejde, som der gennem årene har været mellem DJU, DJ, DKK og FJD samt de omkostninger, der må komme i forbindelse med afviklingen.

SL meddelte, at DJ's ledelse ikke kan acceptere formuleringen i dette dokument. DJ's ledelse fastholder, at det skal være det dokument, som DJ's jagtfaglige chef Niels Søndergaard har fremsendt den 11. december 2018, der skal godkendes. Den væsentligste forskel er, at det førnævnte "administrationsbidrag" her benævnes "det skyldige momsbeløb".

PK FJD tilslutter sig formuleringen fra DJ i mailen dateret 11.12.2018

Der var herefter flere indlæg, hvor man afslutningsvis accepterede DJ's krav. Det betyder ikke, at bestyrelsen har anerkendt momskravet, men at bestyrelsens har noteret sig, at de stiftende organisationer har anerkendt momskravet. De tre organisationer er ligeledes enige om, at DJ hæfter for alle eventuelle økonomiske krav (inkl. momskrav), der måtte komme efter DJU's afvikling.

Til sidst blev det vedtaget, at PV meddeler DJ's ledelse samt de øvrige stiftere, at DJU's bestyrelse har anerkendt den af stifterne indgået aftale udarbejdet af DJ og dateret den 11. december 2018 om de betingelser, som vil være gældende for DJ's håndtering af nedlukningen af DJU, og at den afgående bestyrelse i DJU ikke efterfølgende kan stilles til ansvar for de aftaler, stifterne har indgået, herunder at DJ nu indestår for alle forpligtelser, som er relateret til det administrative samarbejde, som der gennem årene har været mellem DJU, DJ, DKK og FJD samt de omkostninger, der må komme i forbindelse med afviklingen.

8. Plan for afvikling af DJU

Planen for sekretærens medvirken til afviklingen af DJU i 4 måneder i 2019 er tiltrådt af alle parter. Lønudgiften afsættes i DJU's regnskab for 2018 under "Afviklingsomkostninger".

9. Fuldbrugsprøveregler

Der foreligger nu et forslag til nye regler for fuldbrugsprøverne, som det nedsatte udvalg jfr. referatet af bestyrelsesmødet 13.10.2018 pkt. 4. har gennemarbejdet, så der ikke mere er uklarheder i teksten for bedømmelsen. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2019 og afløser dem pr. 22. maj 2017.

AB efterlyste en mere ensartet formulering af begrebet "beskadiget vildt" som harmonerer med FMR og øvrige prøveregler indeholdende apportering. Det blev vedtaget at overlade til DUV at afklare dette spørgsmål. Endvidere skal titlen på DJU's apporteringsprøve samt datoen for de gældende regler rettes.

Når dette er sket, er de nye regler godkendt af DJU til ikrafttrædelse i 2019.

10. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

Der var modtaget materiale fra SAU indeholdende forslag til regnskab, bemærkninger om budget, forslag til stigning af startgebyr og statistikker for årets prøver.

Der var ros til kassereren for et overskueligt regnskabsmateriale. Diverse spørgsmål om budget for 2019 og evt. stigning af prøvegebyr videresendes til den nye organisation SJD.

11. Eventuelt

Under dette punkt blev behandlet et spørgsmål om retningslinierne for refusion af afholdte udgifter bl.a. til indkøb af agerhøns til en prøve, som bliver aflyst.

Mødet sluttede 21,25

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Kalender

2018
2019
2020