Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 04.06.2018
Referat DJU bestyrelse 04.06.2018 Udskriv Email
Søndag, 24. juni 2018 17:36

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2018 kl. 17 på hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Harris Jensen (HJ) DKK, næstformand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Steen Larsen (SL) DJ, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Per Kristophersen (PK) FJD, Erling Clausen (EC) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen. En særlig velkomst til SL, der afløser Kirstein Henriksen i DJU's bestyrelse.

1.Dagsorden fastlægges.

Det udsendte forslag til en dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 25. januar 2018 samt opfølgning af ikke afsluttede sager.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

PV oplyste, at opgaven med at etablere en ny hjemmeside med DJU's prøveregler i en ny opsætning er overdraget til DJU's webmaster Lene Mortensen, som er gået i gang med arbejdet.

PV mindedes Jørn Lund Thomsen, som er afgået ved døden. Jørn Lund Thomsen nåede ikke at få overrakt DJU-nålen for hans arbejde i Slæb- og apporteringsprøveudvalget, men han havde fået at vide, at den var tildelt ham, da dato for overrækkelsen blev aftalt.

3. DJU's regnskab for 2017.

DJU's regnskab for 2017 og Slæb- og apporteringsprøve Udvalgets (SAU) og Fuldbrugsprøveudvalgets (FUV) regnskaber inkl. prøveregnskaber er blevet revideret og var udsendt til bestyrelsesmedlemmerne inkl. et revisionsprotokollat. Protokollatet påpeger, at visse bilag i de to udvalgs prøveregnskaber mangler den fornødne detaljeringsgrad og dokumentation, hvilket bør påpeges over for prøvelederne. Derudover er der en blank påtegning til regnskabet. PV oplyste, at det eneste, der var ændret i det reviderede regnskab i forhold til det fremlagte, var to mindre rettelser i SAU's og FUV's prøveregnskaber.

Regnskabet blev godkendt. Der udsendes en skrivelse til SAU's og FUV's prøveledere mht. opstilling og dokumentation af prøveregnskaber.

4. DJU's budget for 2018 inkl. fastlæggelse af indskud.

PV Budgettet for 2018 var gennemgået og vedtaget den 25. januar 2018 men bør formelt godkendes nu, da det reviderede regnskab foreligger. Dette tilsluttede man sig. Derefter foreslog PV, at bestyrelsen følger Økonomiudvalgets forslag om et indskud for 2018 på t. kr. 100, fordelt med t.kr. 50 fra DJ, t.kr 25 fra DKK og t.kr. 25 fra FJD. Efter nogle få kommentarer blev dette godkendt.

5. DUV's rapport.

Rapporten orienterer bl.a. om status for de igangværende dommerelever, ligesom den sidste dommeraspirant fra det foregående hold nu har bestået den afsluttende eksamen. Derudover var der DUV's bemærkninger til dagsordenpunkterne 6, 7 og 9. EC orienterede kort om forløbet af kurset Modul 1 for dommereleverne samt for elevarbejdet på prøverne i foråret. Ligeledes orienterede han om, at DUV er i gang med at rette henvendelse til dommere, som ikke har dømt på prøver i en længere periode, for at få klarlagt årsagen til dette forhold. Sidstnævnte medførte en del kommetarer fra bestyrelsesmedlemmerne.

6. Klagesag fra vinderprøve 18. marts 2018.

En hundefører havde fremsendt en klage mod en dommers bedømmelse på nævnte vinderprøve. Der var modtaget en redegørelse fra dommeren, klagerens bemærkninger til denne redegørelse samt vidneudsagn fra 6 hanhundeførere på holdet.

PV indledte med en kort oversigt over det modtagne og udsendte materiale i forbindelse med sagsbehandlingen. Han sluttede med at tilslutte sig DUV's forslag om at klagen afvises, da den ikke er indgivet på prøvedagen iht. FMR § 3 stk. 3 trods det, at dommeren havde spurgt klageren, om han ville indgive en klage, hvilket denne havde afvist.

Efter en kort debat tilsluttede bestyrelsesmedlemmerne sig dette synspunkt. EC oplyste, at prøvelederen under prøven havde telefoneret til EC for at sikre sig, han håndterede sagen korrekt.

7. Indberetning af dommer jfr. FMR § 17 stk. 6 (Aflevering af kritikker).

DUV har, efter at have konstateret at markprøvedommer Ulrik Stadelhofer (US) ikke har overholdt tidsfristen for indførelse af kritikker i Hundeweb, indberettet ham til DJU's bestyrelse. DUV oplyser, at US i februar 2013 har fået en advarsel for den samme forseelse. Efter en kort debat var der enighed om at indstille til DKK, at US idømmes en karantæne på 1½ år fra d.d. til 31.12.2019.

8. Fuldbrugsprøver 2018.

Da det blev konstateret, at der var planlagt to fuldbrugsprøver i weekenden 15.-16. september 2018, blev der rettet henvendelse til Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) fra den kontinentale formandsgruppe i FJD, da disse mente, der ikke bør placeres prøver med fældning af fugl på den dag, hvor agerhønejagten går ind. Formandsgruppen påpegede også, at flere prøvedatoer ikke stemmer overens med den af Markprøveudvalget (MUV) udarbejdede plan for 2018.

FUV har herefter fremsendt en redegørelse, hvori det oplyses, at det desværre ikke har været muligt at lægge disse to prøver på andre datoer. På et prøveledermøde forsøgte man at finde alternative datoer. Derudover er der 3 prøver, som ligger på andre datoer end dem, der er tildelt fuldbrugsprøver på den af DJU vedtagne plan for prøver i 2018. Som en konsekvens vil FUV derfor se sig nødsaget til at aflyse disse 5 prøver, hvis DJU's bestyrelse ikke giver tilladelse til at bruge de planlagte datoer.

DJU's bestyrelse har efter have modtaget nævnte redegørelse besluttet, at prøverne ekstraordinært kan afholdes som planlagt. Bestyrelsen forventer, at FUV og MUV fremover samarbejder og koordinerer, at de af MUV udarbejdede kalendere for prøver stemmer overens med de af FUV planlagte.

På mødet var der flere indlæg om den debat, der var ført via mails under sagsbehandlingen af ovennævnte problematik, ligesom man havde bemærket, at sagsbehandlingen mellem FUV og DJU's bestyrelse var blevet kommenteret på nogle sociale medier, hvilket forekommer uhensigtsmæssigt.

9. Forslag til ændring af fuldbrugsprøver.

DUV har modtaget bemærkninger/høringssvar fra fire kontinentale ERFA-grupper til forslaget. På DUV's udvalgsmøde udspandt der sig en diskussion om, hvorledes man kommer videre med sagsbehandlingen. På forskellige punkter (bl.a. adgangskravene) er der forskellige forslag fra de involverede parter. Et forslag fra Fuldbrugsprøveudvalget, et fra den kontinentale formandsgruppe og forskellige forslag fra dommerne/ERFA-grupperne. Det er ønskeligt, at der fremlægges et enigt forslag til beslutning i DJU's bestyrelse.

DUV har derfor foreslået, at der indkaldes til et møde med følgende deltagere: Fuldbrugsprøveud-valget, repræsentanter fra FJD's kontinentale specialklubber og DUV som repræsentant for de kontinentale dommere/ERFA-grupper. På dette møde skal det forsøges at få udarbejdet et fælles forslag til beslutning i DJU's bestyrelse.

PV tilsluttede sig den gode idé fra DUV. Efter en kort debat med tilslutning til forslaget blev det besluttet, at DUV tager initiativ til afholdelse af det foreslåede møde.

10. Forslag til ændring af FMR § 3 stk.3.

Der var fremlagt et forslag om, at en klage over en prøves bedømmelse indgives skriftligt til DJU's sekretariat senest otte dage efter prøvens afholdelse i modsætning til nu, hvor klagen skal indgives på prøvedagen til prøvelederen. Motiveringen er, at med den nuværende regel har det i nogle tilfælde været lidt uklart for klagere hvornår og til hvem, klagen skulle afleveres, ligesom prøvelederen blev pålagt et administrativt ansvar for en korrekt sagsbehandling.

Efter nogle supplerende bemærkninger fra PV og AASJ blev forslaget vedtaget, og sendes herefter i høring.

Som meddelt bestyrelsen den 7. maj har forslag om en sproglig ændring af FMR § 10 været i høring sammen med retningslinier for ét holds vinderprøver. Da der ikke er modtaget nogen indsigelser, er forslaget hermed vedtaget.

PV foreslog, at DJU's bestyrelse ikke ønsker flere ændringer i FMR indtil årets udgang. Dette blev vedtaget.

11. Lov om håndtering af personlige data.

AASJ oplyste, at han havde haft en samtale med DKK's medarbejder Charlotte Vinther Dal (CVD) om hvilke oplysninger om ejere af hunde, der stiller på prøver og udstillinger, der kan offentliggøres i programmer m.m. efter den nye lov om databeskyttelse er trådt i kraft den 25. maj 2018. Umiddelbart regner CVD med, at der kræves en sanktionering af ejeren, når denne tilmelder sin hund på Hundeweb. AASJ og CVD arbejder videre med problematikken.

PK fortalte, at der fra DKK var udsendt en aftale til alle specialklubber mht. databeskyttelsesforordninger, som de skal underskrive. Det drejer sig bl.a. om offentliggørelse af bestyrelsesmedlemmers, dommeres og andres oplysninger om navn, adresse, telefonnumre m.m. Disse aftaler skal underskrives af specialklubberne.

Der var flere indlæg om de umiddelbare problemer, fortolkningen af denne lov medfører for foreningsverdenen.

12. Plan for afvikling af DJU.

PV startede med at motivere, hvorfor han foreslår, at bestyrelsen skal forholde sig til, hvorledes afviklingen af DJU skal foregå. DJU's organisation skal fungere uden problemer indtil den 31. december 2018 med en efterfølgende aflevering af økonomiske midler, arkivmateriale, hjemmesider m.m.

Der blev herefter gennemgået en liste på forskellige punkter som behandling af regnskab for 2018, fordeling af indestående bankbeholdning, arkivmateriale, hjemmesider m.m. Til nogle af punkterne blev der taget beslutning, mens andre punkter afventer en yderligere drøftelse.

PK oplyste, at forhandlingsudvalget for den nye organisation holder møde den 12. juni, hvorefter planen for starten af den nye organisation offentliggøres. Der vil også blive udsendt en invitation til de nuværende udvalgsmedlemmer i DJU-organisationen.

13. Næste bestyrelsesmøde.

PV foreslog, at der måske bliver behov for et møde i august. Derefter bør man holde et møde i forbindelse med DM 2018. Til slut kan der være ting, som skal afklares på et evt. møde i december 2018.

Dette blev vedtaget. I den forbindelse blev det oplyst, at mødested for DM 2018 bliver Vejen Idrætscenter.

14. Eventuelt

EC oplyste, at ESK's og DPK's brugsprøver som aftalt bliver åbne for hunde af alle engelske racer. Specialklubberne udtager derefter 3 af disse hunde, som danner et hold i en racedyst.

PK oplyste, at Jægers redaktør Max Steinar har udsendt en opfordring til alle jagthundes specialklubber om at give et referat af deres nationale mesterskab. Skrivelsen er tilstillet FJD. Skrivelsen videresendes til DJU's bestyrelse.

Mødet sluttede kl. 20,24

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Kalender

2018
2019
2020