Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 25.01.2018
Referat DJU bestyrelse 25.01.2018 Udskriv Email
Onsdag, 21. februar 2018 20:21

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17 i Ejbyhallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Harris Jensen (HJ) DKK, næstformand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Per Kristophersen (PK) FJD, Erling Clausen (EC) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Under behandlingen af punkt 7. deltog Tommy Hougaard (TH), Anette Laursen (AL) og Lars Koch (LK) fra Fuldbrugsprøveudvalget samt Uffe Jacobsen (UJ) som repræsentant fra Dommerudvalget.

PV indledte mødet med at byde velkommen.

1.Dagsorden fastlægges.

Med henvisning til ØUV's rapport, hvori var bemærket, at der manglede nogle prøveregnskaber, foreslog CJ at punkt 8.1 med regnskabet udgik af dagsordenen. Dette opponerede flere imod, da disse regnskaber sandsynligvis ikke vil have større indflydelse på det fremlagte regnskabsresultat. Men CJ og PK insisterede, og til sidst vedtog man, at punktet udgik. De øvrige punkter på dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 14. oktober 2017 samt opfølgning af ikke afsluttede sager.

Som opfølgning af en ikke afsluttet sag havde AASJ fremsendt et forslag til ændring af Fælles Markprøve Regler (FMR) § 3 stk. 3 vedr. ændring af klagefrist. Efter en kort debat blev forslaget vedtaget. Forslaget sendes til vurdering hos den juridiske konsulent og derefter i høring.

Derefter blev referatet vedtaget og underskrevet.

3. Organisationerne.

3.1. Meddelelser fra organisationerne.

FJD's formandskab og DKK's formand har opsagt aftalen med DJU den 27. november 2017. Opsigelsen træder i kraft den 1. januar 2019. KH oplyste, at Danmarks Jægerforbunds (DJ) hovedbestyrelse havde besluttet ikke at sige aftalen med DJU op.

FJD CJ henviste til referatet af FJD's bestyrelsesmøde den 8.11.2017. På dette møde blev det enstemmigt vedtaget at opsige overenskomsten med DJU.

DKK CHJ havde fremsendt en oversigt over DKK's afholdte prøver i 2017.

DJ KH oplyste, at han havde besluttet at træde ud af de foreningsmæssige tillidsposter, han har inden for jagthundeverdenen, så han bedre kan hellige sig sin familie. Afgangen vil ske trinvis og vil på et tidspunkt have den konsekvens, at han udtræder af DJU.

4.0. Dommerudvalget (DUV)

4.1. DUV's rapport

Den 11. februar 2018 afholdes kurset Modul 1 på Fjelsted Skov Kro. Her deltager 12 dommerelever samt DUV's medlemmer som instruktører. De 12 dommerelever fortsætter herefter som elever på forskellige prøver i løbet af 2018. Eleverne er tildelt en mentor, der skal bistå dem med råd og vejledning i dette forløb.

EC fremførte, at DUV vil foreslå, at der fremover skal være 2 engelske suppleanter og 2 kontinentale suppleanter. DUV har brug for, at nogle af udvalgets arbejdsopgaver uddelegeres til suppleanterne, så DUV's medlemmer ikke overbebyrdes. CJ fastholdt, at der kun skal være én suppleant fra engelsk som fra kontinental side. CHJ og HJ fremførte, at DUV til hver en tid kan indkalde ekstra hjælp til specielle aktiviteter.

Flere tilsluttede sig, at det nu er vedtaget, at der er to suppleanter. DUV må fremsende et konkret forslag, hvis dette skal ændres.

DUV har udsendt nogle spørgsmål til alle autoriserede markprøvedommere til behandling i ERFA-grupperne.

DUV vil foreslå, at apporteringsdommerne også fordeles på ERFA-grupperne, så de også kan have udbytte af det faglige samvær med andre dommere. Dette blev vedtaget.

I lighed med den dispensationsregel, der er vedtaget for markprøvedommere, der er fyldt 70 år, foreslår DUV følgende for apporteringsdommere:

Apporteringsdommere, der er fyldt 70 år, kan søge dispensation for FMR § 15. Dispensationen gælder for 2 år.

For at dispensationen kan godkendes, vil følgende kriterier hos den pågældende dommer blive vægtet højt:

At man er i god fysisk form
At man stadigvæk fører hund på prøver
At man har dømt regelmæssigt de seneste år
At man er aktivt deltagende i ERFA-gruppe møder og DUV's fælles møder.

Det er DUV, der vurderer den enkelte ansøger, inden ansøgning sendes til behandling i DJU's bestyrelse.

Dette blev vedtaget.

DUV foreslår, at når DUV har konstateret, at en dommer ikke har dømt prøver i to år, kontaktes vedkommende af DUV for at få klarlagt årsagen til dette. Såfremt der ikke foreligger grunde af helbredsmæssige, familiemæssige eller arbejdsmæssige art, aftales, at vedkommende igen bliver en aktiv dommer. Hvis vedkommende fortsat ikke dømmer i det næste år, uden der foreligger en gyldig grund, kontaktes vedkommende igen af DUV, der efter en samtale beslutter, om DJU's bestyrelse skal tage stilling til, om det skal indstilles til DKK, at vedkommendes autorisation skal inddrages.

Efter en kort debat tilsluttede bestyrelsen sig DUV's forslag.

4.2. DUV's regnskab

DUV har forbrugt t.kr. 57 af et budget på t.kr. 58. Regnskabet blev taget til efterretning

5. Markprøveudvalget (MUV)

5.1. MUV's rapport

DM blev afholdt i Vendsyssel med udgangspunkt fra Hjallerup. Prøveleder Jesper Kjærulff Hansen havde pga. den megen regn nogle problemer med disponeringen af de 8 terræner. Det medførte nogen kritik af et af terrænerne, hvor hundene havde svært ved at klare fuglene i nogle juletræskulturer. De øvrige formiddagsterræner fungerede tilfredsstillende.

MUV er gået i gang med at træffe aftaler, når DM skal afvikles i det sydlige Jylland med samlingssted på Gørdinglund.

Beretningen blev taget til efterretning.

Det er aftalt, at DJU's bestyrelse skal vurdere, om der fortsat er brug for en 6. kontinental vinder-prøve, når tallene for deltagerne i 2017 foreligger. Det kan oplyses, at der startede i alt 131 kontinentale hunde på organisationernes seks vinderprøver i 2017. Det ville have givet et gennemsnitligt antal på 26 på 5 prøver. MUV vil fortsat anbefale, at man fremover arrangerer fem vinderprøver for de kontinentale racer.

Efter en debat blev det vedtaget, at der ikke etableres en 6. vinderprøve for kontinentale racer i 2018.

5.2. MUV's regnskab

Regnskabet for DM balancerer med budgettet. Regnskabet blev taget til efterretning.

5.3. Plan for 2020

MUV har ændret planen for 2020 iht. til DJU's bestyrelsesbeslutning den 14.10.2017, så de første forårsprøver rykkes en uge frem og specialklubberne får tre weekends at vælge mellem. MUV er opmærksom på, at alle planer fra og med 2019 skal ændres, når den nye struktur for DJU's prøver træder i kraft.

Det nye forslag til Plan 2020 blev efter en kort debat vedtaget. Under denne debat blev fremført ønske om, at flere af DKK's og DJ's forårsprøver lægges i en weekend, da mange ikke har mulighed for at tage en fridag fra arbejdet.

5.4. Regler for ekstra vinderprøver

AASJ havde udsendt et notat med et resumé over de beslutninger, der i tidens løb var truffet mht. vinderprøver efter DM og DKK's og DJ's forårsvinderprøver.

Mht. vinderprøver efter DM blev følgende formulering besluttet:

FMR § 10. Afsnittet "Den i § 10 anførte begrænsning osv." ændres teksten til: "Den ovenfor nævnte begrænsning i antal starter gælder ikke for efterårets vinderprøver, som afholdes efter DM."

I DJU's retningslinier for afvikling og bedømmelse af vinderprøver afsnit 1 ændres afsnittet "På ét holds vinderprøver efter DM osv." til følgende tekst: "På vinderprøver efter DM for engelske racer kan prøven afvikles med ét hold med max. 16 hunde, der dømmes af to dommere. Lodtrækningen efter 1. heat skal stryges. Minimums afprøvningstid for placerede hunde er på 25 minutter."

Dette blev vedtaget og sendes i høring.

5.5. Ansøgning om dispensation for løbske tæver på klubbers forårsmarkprøver

Der er fremsendt ansøgninger fra 2 specialklubber om at tillade nogle rene tævehold på deres forårsmarkprøver, hvorpå der kan starte løbske tæver.

PV foreslog, at der indføres en generel regel efter de hidtil givne regler. Efter en debat blev dette vedtaget.

Reglen er herefter, at på specialklubbernes forårsmarkprøver kan der etableres et hold udelukkende med tæver i UK og ÅK, hvor løbske tæver kan deltage. Dette hold skal møde for sig selv. Ejere af tæver på holdet, der ikke er løbske, skal oplyses om, at der er løbske tæver på holdet, og de kan nægte at deltage på dette hold. Præmierede løbske tæver kan ikke deltage i matchningen om pokaler m.m.

6. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

6.1 SAU's rapport

Der var modtaget en rapport fra SAU. Rapporten indeholdt oversigt over årets prøver med diverse statistikker, ligesom der var et notat med indbydelse til prøverne i 2018. Der har været afholdt i alt 13 prøver i 2017 med deltagelse af 332 startende hunde, hvilket er 59 mere end i 2016. Den gennemsnitlige beståelsesprocent i 2017 var 55%.

Beretningen blev taget til efterretning.

6.2. SAU's regnskab

Regnskabet udviser et overskud på t.kr 4.6. Der mangler regnskab fra en prøve.

Mht. til det manglende regnskab, som der er rykket for, vil DJU's bestyrelse rette henvendelse til prøvelederen og bede vedkommende få bragt tingene i orden. Lykkes dette ikke, overvejes det at anlægge en disciplinærsag mod prøvelederen.

7. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

7.1. FUV's rapport

Der var modtaget en rapport fra FUV med en oversigt over deltagende hunde på 8 prøver og FUME samt præmieringsstatistikker. På årets prøver deltog i alt 92 hunde, hvilket er en nedgang på 26 hunde i forhold til 2016. Den gennemsnitlige præmieringsprocent var 40%.

TH oplyste, at antal deltagere viser en nedadgående kurve i de sidste par år. Beretningen blev taget til efterretning.

7.2. FUV's regnskab

Det foreløbige regnskab viser et overskud på t.kr. 1.8. Der mangler prøveregnskaber fra 3 prøver. Samme procedure iværksættes som ved SAU's manglende prøveregnskab.

7.3. Forslag til nye prøveregler

FUV fremlagde i juni 2017 et forslag til revision af de gældende regler for fuldbrugsprøver. Dette forslag har siden været til behandling i organisationerne og specialklubberne.

FJD's bestyrelse har fremsendt et notat med deres kommentarer til de enkelte punkter i FUV's forslag.

AL indledte med at konstatere, at FUV havde gennemgået notatet fra FJD's bestyrelse, og kunne konstatere, at på nogle punkter er der tale om misforståelser, som forhåbentligt kan afklares på mødet. PK kommenterede, at en dialog er vigtig.

AL understregede, at formålet med de nye regler er at få bedre hunde. Mht. til ændrede adgangskrav er det vigtigt at styrke apporteringen, da statistikkerne fra prøverne viser, at mange hunde har problemer her. I forvejen gælder, at en hund skal have bestået en S&A prøve/DJ's udvidede apporteringsprøver for at kunne starte på en skydeprøve. 2. præmie på markprøver bør garantere niveauet. Bestået schweissprøve anser udvalget ikke for at være et nødvendigt krav.

Efter dette indlæg fulgte en længere konstruktiv debat, hvor man gennemgik reglerne punkt for punkt. Der blev fra udvalgets side fremført deres motivering for ændringerne, og på flere punkter blev der på mødet opnået enighed om nye formuleringer, ligesom forskellige misforståelser blev afklaret. Der blev bl.a. aftalt en noget ændret points fordeling, hvor bl.a. markarbejdet bliver opprioriteret. Der var enighed om, at reglerne for ræveslæbet og for Ræveslæbsprøven fortsat skal være identiske.

Til slut blev man enige om, at FUV udarbejder et revideret oplæg, der tager hensyn til de aftaler, der er truffet under mødet. DUV inddrages, og det reviderede oplæg udsendes til organisationerne.

8. Økonomiudvalget (ØUV)

8.1. DJU's regnskab for 2017 og ØUV's rapport

Punktet udgik af dagsordenen

8.2. DJU's budget for 2018

ØUV foreslår, at budgettet for DJU's fælles indtægter bliver det samme i 2018 som i 2017.

Budgettet for DJU's fælles udgifter foreslås bibeholdt på de fleste poster. Stigningen i administrati-onsudgifterne skyldes en overenskomstmæssig dyrtidsregulering. Stigning på t.kr. 5,0 på DJU's hjemmeside skal dække implementering af ny udgave af FMR. Budget på t.kr. 10,0 til Ad hoc ud-valg er forventet udgift til oprettelse af en særlig hjemmeside til DJU's prøveregler i den nye ud-formning.

Budgettet for DUV's aktiviteter på t.kr. 88,0 henviser til det af DUV udarbejdede notat. Budgettet indeholder en ansøgning om at bruge t.kr. 4.0 til fremstilling af nyt instruktionsmateriale.

MUV's budget til DM foreslås bibeholdt med t.kr. 50,0.

Efter en gennemgang af alle satserne for deltagelse på prøver konkluderer ØUV, at der ikke er behov for at ændre nogen af dem. ØUV foreslår derfor uændrede startgebyrer.

AB foreslog, at DJU sletter de 20.000 kr. til Jagthunden. AASJ meddelte, at de 20.000 kr. er kompensation for, at Jagthunden bringer referaterne m.m. fra DJU møderne.

Efter flere indlæg blev det besluttet at godkende budgettet. Beslutning om størrelsen af organisationernes indskud udsættes til næste møde, hvor det reviderede regnskab skal behandles. Det blev endvidere besluttet at fortsætte uændret med diverse satser for prøver m.m.

9. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemets (WEB) rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport

10. Ad hoc udvalgets forslag til en ny redigering af Fælles Markprøve Regler og andre prøveregler

På et møde den 4.12.2017 var udvalgets forslag blevet fremlagt for repræsentanter fra DJU's bestyrelse og DUV. Forslaget blev der gennemgået punkt for punkt, og der blev aftalt enkelte ændringer i teksterne. Udvalgets formand Thomas Moltesen Hansen har efterfølgende fremsendt det totale materiale til alle DJU's bestyrelsesmedlemmer med de på mødet vedtagne ændringer og rettelser.

PV foreslog, at projektet sættes i værk. Det bliver i første omgang ikke som et nyt regelværk men som en information om DJU's prøveregler. Der foreslås oprettet en særlig hjemmeside til materialet, hvortil links fra DJU's hjemmeside og andre hjemmesider giver adgang. Det undersøges, om oprettelsen af denne hjemmeide kan ske inden for den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet. Fremtiden vil vise, om den nye udformning af prøvereglerne kan afløse de nuværende regler.

Efter en debat blev det vedtaget at følge formandens forslag.

11. Ny struktur for prøver for stående jagthunde

Der var inden mødet henvist til referat af møde den 11.12.2017 mellem repræsentanter fra DKK, DJ og FJD. Under dette punkt blev der stillet forskellige spørgsmål til CJ og PK fra de øvrige mødedeltagere.

CJ kunne oplyse, at der er nedsat forskellige udvalg, som vil komme med nogle oplæg om bl.a. nye vedtægter for en ny organisation, et budget, forslag til arbejdsopgaver m.m. CJ bad om tålmodig-hed, indtil dette materiale foreligger. På spørgsmålet om DJ og DKK fortsat holder markprøver for stående jagthunde, svarede CJ, at i 2018 er alt uforandret. I 2019 er svaret ja, men i regi af den nye organisation. Der henvises til ovenfor nævnte referat af mødet den 11.12.2017 pkt. 3.

KH oplyste, at DJ vil invitere til et stormøde. Han mente, at det er vigtigt, at informationerne kommer ud til hundefolket med de stående jagthunderacer.

Svarene medførte en længere debat. Nogle af mødedeltagerne gav udtryk for, at det er svært at diskutere denne sag på de givne præmisser.

12. Valg til DJU's udvalg

Der var indgået forslag til kandidater til de udvalgsposter, der er på valg. Følgende blev valgt:

Dommerudvalget: Jes Laulund blev valgt som medlem.
Brian Krog blev valgt som suppleant for de engelske medlemmer. Jesper Kjærulff Hansen blev valgt som suppleant for de kontinentale medlemmer.
Markprøveudvalget: Bjarne Kleis blev valgt.
Fuldbrugsprøveudvalget: Tommy Hougaard, Annette Laursen og Lars Kock blev valgt.
Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Kim B. Rasmussen blev valgt.
Økonomiudvalget: Søren Hecht Petersen blev valgt.

13. DJU-nålen

Der var forslag om 4 afgåede markprøvedommere og et udvalgsmedlem. Forslaget blev vedtaget.

14. Næste møde

Næste møde afholdes, når det reviderede regnskab foreligger inkl. de manglende prøveregnskaber.

15. Eventuelt

Der var intet til dette punkt. Mødet sluttede kl 22.15.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Senest opdateret: Onsdag, 21. februar 2018 20:32
 

Kalender

2018
2019
2020