Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 14.10.2017
Referat DJU bestyrelse 14.10.2017 Udskriv Email
Lørdag, 04. november 2017 11:56

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmødet lørdag den 14. oktober 2017 kl. 14 på hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, 9320 Hjallerup.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Harris Jensen (HJ) DKK, næstformand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Per Kristophersen (PK) FJD, Steen Larsen (SL) DJ, Erling Clausen (EC) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Afbud fra Kirstein Henriksen, som suppleant indtrådte Steen Larsen.

PV bød velkommen til PK og SL. EC tiltrådte mødet lidt senere og blev også budt velkommen af PV, samtidig med at denne nævnte hvilke forventninger, der er til EC's formandskab for DUV.

1.Dagsorden fastlægges.

Det udsendte forslag blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet 1. august 2017 samt opfølgning af ikke afsluttede sager.

Efter en debat om tidsfrister for behandling af referatet blev dette godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning af sager.

3.1. Høringssvar vedr. forslag om dispensationsmulighed for 70 års reglen.

Der er modtaget et positivt høringssvar. Der er også modtaget et høringssvar, der protestere over, at de udsendte retningslinier kun vedrører markprøvedommere og ikke apporteringsdommere. DUV er enige i, at der skal laves retningslinier for apporteringsdommere.

AASJ kommenterede de modtagne svar.

Det blev herefter besluttet, at retningslinierne gælder for markprøvedommere, og det træder i kraft for de dommere, der falder for aldersgrænsen i 2017.

DUV bedes udarbejde et forslag med retningslinier for apporteringsdommere. Der ændres ikke for de to dommere, som har fået deres autorisation som apporteringsdommere forlænget, til de fylder 75 år.

3.2. Høringssvar vedr. regelændring for Skovfugleprøven

Der er modtaget et positivt høringssvar. Regelændringen træder hermed i kraft.

3.3. Dommerudvalgets (DUV) kommissorium – evt. revision

PV indledte med at konstatere, at det nuværende kommissorium på udmærket vis dækker det arbejde, DJU forventer, DUV udfører. Det eneste punkt er valg/udpegning af assistenter, som ikke er nævnt i kommissoriet. Praksis har hidtil været en form for selvsupplering.

Det er foreslået, at disse fremover skal vælges som udvalgssuppleanter (1 engelsk og 1 kontinental suppleant) og indgå i samme valgprocedure som ved valg af DJU's udvalgsmedlemmer.

CJ gentog fra et tidligere møde, at alle DUV's medlemmer er ansvarlige for de trufne beslutninger i DUV, selvom sagsbehandlingen kun har berørt enten engelske racer eller kontinentale racer.

Der var herefter en debat om valgperioden. Det blev besluttet at fortsætte med en valgperiode på 4 år og genvalg i højest 3 fortløbende perioder.

3.4. Forslag til ændring af klagefrist – FMR § 3 stk. 3.

PV fremlagde et forslag, hvor klagen skal afgives på prøvedagen, hvorefter klageren har 8 dage til at fremsende klagen skriftligt.

CHJ foreslog en frist på 3 dage for den skriftlige klage. Der var herefter en debat, hvor man blev enige om, at klagen, der indgives på prøvedagen, kan være enten mundtlig eller skriftlig. Endvidere vedtog man 8 dages fristen for den endelige skriftlige klage.

3.5. Ændring af FMR – indsendt af Lone Otto og Christian Busk Andersen

Der var modtaget et forslag om at ændre ungdomsklassen til begynderklasse for hunde, der er fyldt 10 måneder uanset alder. Skrivelsen er bragt i Jagthunden som et debatindlæg. Der var endvidere modtaget et forslag til afholdelse af et ekstraordinært møde vedr. ungdomsklassens ændring fra 36 måneder til 24 måneder.

Der var flere indlæg med enighed om, at ændringerne i FMR er behandlet korrekt i en demokratisk procedure. Dette svar sendes til Lone Otto og Christian Busk Andersen, ligesom de opfordres til at henvende sig til deres specialklubber og evt. i samråd med lokale jagtforeninger tager initiativ til lokale markprøver for nybegyndere.

3.6. Dansk Münsterländer Klubs 50 års jubilæumsprøver

DMK ansøger om tilladelse til afholdelse af markprøver med ungdomsklasse, åben klasse og brugsklasse i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum.

Efter en kort debat blev man enige om at give tilladelsen. Det er en betingelse, at prøverne er åbne for alle kontinentale racer.

4.0. Klagesager

4.1. Klagesag dateret 9.08.2017

En dommer havde fremsendt en klage over en person, som han mente havde hængt ham ud i forhold til hans fysiske præstationer som dommer. Indberetningen tog udgangspunkt i oplysninger, som dommeren var blevet forelagt af forskellige personer.

DJU afviste klagen, da den rejste drøftelse ikke var relateret til den pågældende dommer, men var af principiel karakter.

DJU har noteret sig, at problemstillingen er rejst, og DJU vil henstille til, at dommere m.fl. anvender et fornuftigt sprogbrug, når sådanne drøftelser rejses, således at en diskussion kan ske på en sober og fornuftig måde. Dette vil blive pointeret over for den indklagede person, som har rejst problemstillingen.

4.2. Klagesag dateret 24.09.2017

En hundefører havde fremsendt en klage over en dommers bedømmelse af hans hund på en markprøve. Da proceduren for indgivelse af en klage jfr. Fælles Markprøve Regler § 3 stk. 3 ikke var overholdt, blev klagen afvist.

5.0. Ad hoc udvalgets forslag til ny redigering af FMR

Fra ad hoc udvalget var modtaget forslag til en ændret opdeling af FMR. PV introducerede forslaget. HK oplyste, at han har læst korrektur på materialet og udtalte, at udvalget har udført et flot og godt stykke arbejde.

Efter en debat blev man enige om, at der indkaldes til et møde mellem DUV og Ad hoc udvalget. Til mødet indbydes også en IT kyndig person samt interesserede fra DJU's bestyrelse.

6.0. Dommerudvalget (DUV)

6.1. DUV's rapport

Der var modtaget en rapport med information om, at Erling Clausen er valgt til formand for DUV efter Flemming Sørensens udtræden. Der er foreløbig 10 markprøvedommerelever, som skal påbegynde dommeruddannelsen til februar. Der er pt kun 2 apporteringsdommerelever, så et kursus afventer flere ansøgere.

DUV foreslår, at der rettes henvendelse til en dommer, hvis vedkommende ikke har dømt i to år for at undersøge årsagen. Hvis der går yderligere et år, hvor vedkommende ikke dømmer, og der ikke er en gyldig grund til dette, indstiller DUV, at vedkommendes autorisation inddrages. Efter en debat med positive tilkendegivelser blev men enige om, at DUV arbejder videre med sagen.

Regler for skovfugleprøver er vedtaget. Dommere, der har været på kursus og kan dømme prøven. anføres med et S på dommerlisten. Da der foreløbig kun er 7 dommere, der har været på kursus, opfordres til, at der gøres en indsats for at få flere dommere til at påtage sig denne opgave.

DUV's rapport blev herefter taget til efterretning.

6.2. Dommere DM 2018

DUV havde fremsendt forslag til hvilke dommere, der inviteres til at dømme DM i 2018. Efter en behandling af forslaget blev det vedtaget, hvem der skal inviteres

6.3. Godkendelse af nye dommerelever

Der blev behandlet to ansøgninger om at påbegynde en uddannelse som markprøvedommere.

7.0. Markprøveudvalget (MUV)

7.1. MUV's rapport

Der var modtaget en rapport fra MUV med forskellige forslag.

MUV foreslår, at det overvejes at gå over til "først-til-mølle-princippet" i stedet for lodtrækning ved overtegning på brugsprøver, hvor der ofte er et stort arbejde med at overføre hunde til andre prøver. MUV foreslår, at det overvejes indført for alle prøver.

I den efterfølgende debat var der enighed om at bevare lodtrækningen. Til gengæld skal det undersøges, om problemet kan afhjælpes først og fremmest på DKK's brugsprøver evt. med uddelegering til prøvelederne.

MUV havde påpeget problemet med, at nogle dommere protesterer, hvis der er sat flere hunde på et hold end det i FMR angivne antal efter "bør". Efter en debat var man enige om, at det på forhånd bør aftales med dommeren, hvis der skal flere på holdet.

Der var også en debat om tilmeldingsfrister i al almindelighed. Problemet er bl.a. postvæsenets lange ekspeditionstid ved fremsendelse af materiale til prøveledere m.fl. Det blev anbefalet, at organisationerne sender så meget materiale som muligt via mail, f. eks. kataloger, hvorefter prøvelederne kan få dem udskrevet på en printer.

7.2. Forslag til planer over markprøver

Der var udsendt et forslag til en plan for 2020. Ingen ændringer i planerne for 2018 og 2019.

CJ foreslog, at forårsprøverne i 2020 rykkes en uge frem, så FJD's prøver afholdes den 7.-8. marts. Efter en debat, hvor det blev fremført, at dette ville gå udover de lokale markprøver, blev man enige om at følge CJ's forslag i 2020, hvilket betyder, at specialklubberne får 3 weekends at vælge imellem.

7.3. Lodtrækning på brugsprøver m.fl.

Behandlet under punkt 7.1.

7.4. Forårsvinderprøver

MUV anbefaler, at mindst én engelsk og mindst én kontinental forårsvinderprøve lægges i en weekend. Det kunne konstateres, at der er taget initiativ til, at dette sker i foråret 2018.

8.0. Forslag til ændring af regler for fuldbrugsprøver

Forslaget er i øjeblikket til behandling i organisationerne og specialklubberne. Forslaget er lagt på DJU's hjemmeside.

Der har været lidt diskussion om forslaget var i høring, og hvad tidsfristen er. Men nu er forslaget sendt til behandling i de respektive instanser. FJD vil behandle det på deres bestyrelsesmøde i november. Forslaget fremlægges til endelig behandling på DJU's bestyrelsesmøde i januar 2018.

9.0. Web-udvalgets referat

Der var modtaget et mødereferat fra WEB-udvalget.

Referatet blev taget til efterretning

10.0. Valg til DJU's udvalg

Der var indgået forslag til kandidater, som tilskrives, om de modtager valg. Valget vil finde sted på DJU's bestyrelsesmøde i januar 2018.

11.0 Eventuelt

HJ spurgte, om ERFA-grupperne får tilsendt svarene fra de andre grupper. Dette bekræftede EC. Endvidere var der et spørgsmål om gebyr på eftertilmeldinger, som undersøges.

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 25. januar kl. 17 i Ejbyhallerne.

Mødet sluttede kl 17,45

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Lørdag, 04. november 2017 12:03
 

Kalender

2018
2019
2020