Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 01.08.2017 - Ekstraordinært
Referat DJU bestyrelse 01.08.2017 - Ekstraordinært Udskriv Email
Torsdag, 14. september 2017 19:11

Dansk Jagthunde Udvalgs ekstraordinære bestyrelsesmøde mandag den 1. august 2017 kl. 17,00 i Ejbyhallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Harris Jensen (HJ) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FEL) og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
Der var afbud fra Flemming Sørensen, Dommerudvalget (DUV).

1. Fastlæggelse af dagsorden

Den foreslåede dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22.05.2017 og ikke afsluttede sager

Det var endnu ikke lykkedes at få en aftale om et møde med DKK's forretningsudvalg. Det blev besluttet, at dette møde nu sættes i bero, efter der er udsendt et forslag til en strukturomlægning af DJU, se under punkt. 7.

Idet der henvises til referatet fra DJU's bestyrelsesmøde 22.05.2017 pkt. 5.4., hvor der blev vedtaget nogle ændringer i reglerne for skovfugleprøven, blev et forslag til et høringsnotat godkendt. Høringsfristen sættes til 1.10.2017.

Fra Engelsk Setter Klub (ESK) var modtaget et svar på den skrivelse, der jfr. referatet 22.05.2017 pkt. 4.4. blev sendt. Det blev vedtaget at kvittere for modtagelsen af svaret.

Herefter blev referatet godkendt og underskrevet.

3. Fælles Markprøve Regler (FMR). Endelig udformning af FMR pr. 22. maj 2017

Jfr. referatet 22.05.2017 pkt. 4.2 har redaktionsudvalget afsluttet arbejdet. Der har været en god dialog med DKK om CK og CACT, ligesom nogle fortolkninger med Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) om ræveslæbsdisciplinen er kommet på plads. Materialet var tilsendt den juridiske konsulent Lars Hjortnæs til gennemsyn og var fremsendt til bestyrelsen. Ændringerne skal jfr. referatet vedtages endeligt af bestyrelsen på dette møde.

Der fulgte nu en debat, hvor der blev stillet forskellige spørgsmål, som blev besvaret. Bl.a. blev det oplyst, at tildeling af CACT kan ske på alle vinderprøver (nationale som internationale).

Herefter blev forslaget godkendt. FMR er nu opdateret og ligger på DJU's hjemmeside.

Der havde været et teknisk problem, idet spærringen i ungdomsklassen på 24 måneder ikke nåede at blive lagt ind, før nogle efterårsmarkprøver var oprettet og mindst én hund på over 24 måneder var tilmeldt. Skrivelse var modtaget fra denne hundefører, som kritiserede ændringen, der tilgodeså nye hundeførere. Vedkommende udtrykte også forundring over, at man havde afsluttet en prøveordning uden at afslutte prøveperioden. Efter enkelte kommentarer tog man hundeførerens kritik til efterretning.

4. Valg af nyt medlem til Dommerudvalget (DUV)

Der var fra organisationerne indstillet to kandidater som nyt medlem til afløsning af Flemming Sørensen i DUV. Efter en debat blev Sven Aage Vad valgt.

5. DUV's kommissorium – evt. revision

DUV's kommissorium kan hentes på DJU's hjemmeside. Der gøres opmærksom på, at DUV's medvirken i klageproceduren, som er beskrevet i FMR "DJU's sanktioner og procedureregler i disciplinærsager" Kapitel III, ikke fremgår tydeligt af DUV's kommissorium.

Punktet var sat på dagsordenen efter ønske fra DUV, som har bedt DJU's bestyrelse komme med en tilkendegivelse om hvilke opgaver, DUV fremover skal varetage.

PV indledte med i korte træk at gennemgå DUV's kommissorium.

Under den efterfølgende debat var der enighed om, at kommissoriets tekst på udmærket vis beskriver det arbejde, som DJU's bestyrelse ønsker DUV skal udføre, og som de gør på en udmærket vis. Der er dog nogle enkelte punkter i kommissoriet, som man kan overveje at ændre.

Bl.a. blev det drøftet, om DUV altid automatisk skal have oversendt en klagesag til behandling. Det blev efter en diskussion besluttet, at når der fremover kommer en klagesag, skal den først sendes til DUV, hvis DJU's bestyrelse beslutter dette.

Derudover var der en længere debat om antallet af medlemmer i DUV samt reglen for valg af assistenter i DUV. Et medlem foreslog, at assistenterne kan få status som suppleanter. Et andet medlem foreslog, at DUV fremover skal bestå af 6 medlemmer i stedet for 4. Til slut blev man enige om at overveje, om DUV fremover skal bestå af 4 medlemmer og 2 suppleanter.

Det blev fastslået, at DUV's fire medlemmer har både ret og pligt til at deltage i alle afgørelser.

Under debatten fremkom der forskellige synspunkter, bl.a. om ERFA-gruppernes arbejde, som både består i praktik i marken og teori på møder. Deltagelse i en ERFA-gruppes arbejde er frivilligt, men ikke desto mindre meget vigtigt for at en dommer fortsat kan være opdateret på reglerne for bedømmelse af de stående jagthunde.

På DJU's bestyrelsesmøde 22.05.2017 jfr. pkt. 5.3. blev vedtaget et forslag fra DUV om en dispensationsmulighed for 70 års reglen. Et forslag til et høringsnotat blev fremlagt, og efter en enkelt ændring blev det godkendt. Høringsfristen sættes til 1.10.2017.

6. Klagesagers procedure – forslag til ændring af klagefristen

PV fremlagde forslag om, at der igen bliver en frist på 8 dage for indgivelse af klager over en prøves bedømmelse i stedet for den nuværende regel, hvor klagen skal indgives på prøvedagen, inden prøven forlades.

Der fulgte nu en debat med forskellige synspunkter om for og imod de to tidsfrister. Det blev bl.a. foreslået, at i stedet for aflevering af en skriftlig klage, kan klageren meddele prøvelederen, at der vil komme en klage, hvilket prøvelederen skal kvittere skriftlig for.

Det blev vedtaget, at PV fremlægger et forslag til en ændret tekst af FMR § 3 på det næste bestyrelsesmøde.

7. Forslag til strukturændring

På et møde den 21. juni 2017 deltog følgende i et møde: DJ: Claus Lind Christensen formand, Stig Egede Hansen hovedbestyrelsesmedlem og Niels Søndergaard jagtfaglig chef m.m. DKK: Jørgen Hindse formand, Henrik Johansen bestyrelsesmedlem og Jens Glavind direktør. FJD: Christian Johansen formand, Frank Elmer næstformand og Ole Dahl Madsen kasserer.

På mødet blev der vedtaget et oplæg til en vidtgående strukturomlægning af Dansk Jagthunde Ud-valg (DJU), som er fremsendt til behandling i de tre organisationer. I oplægget foreslås det, at det arbejde, der i dag udføres i DJU's regi, omlægges radikalt efter udgangen af 2018.

Efter PV havde introduceret forslaget, foreslog han, at oplægget udsendes til samtlige medlemmer af DJU's forskellige udvalg til orientering vedlagt en kortfattet opfordring om, at de uanset spekulationer om fremtiden for arbejdet med de stående jagthunde efter 2018, fortsætter deres arbejde med samme engagement og dygtighed som hidtil, så prøverne i resten af 2017 og hele 2018 afvikles til alle de involveredes tilfredshed.

PV fremlagde derefter forslag til en tekst for denne information. I den efterfølgende debat var der enighed om, at en sådan information skulle udsendes, men det var lidt svært at blive enige om den konkrete tekst, hvorfor det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne skulle fremsende deres forslag pr. mail i dagene efter mødet, hvorefter skrivelsen kunne udsendes.

Det kan oplyses, at den 4. august 2017 blev der udsendt en informationsskrivelse underskrevet af DJU's formand til samtlige udvalgsmedlemmer.

8. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Mødet sluttede kl. 21, 00

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Torsdag, 21. september 2017 20:10
 

Kalender

2018
2019
2020