Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 22.05.2017
Referat DJU bestyrelse 22.05.2017 Udskriv Email
Søndag, 18. juni 2017 16:06

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Harris Jensen (HJ) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Flemming Sørensen (FS) DUV, Thomas Moltesen Hansen (TMH) og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Der var afbud fra Frank Elmer. Afbuddet kom så sent, at det ikke var lykkedes at indkalde en substitut fra FJD's bestyrelse. PV bød velkommen til alle fremmødte.

1. Dagsorden fastlægges

Det udsendte forslag til en dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 31, januar 2017 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

PV gav en kort orientering om de sager, der var blevet afsluttet siden sidste bestyrelsesmøde.

Den i punkt 5 givne tilladelse om en kuperet hunds deltagelse på prøver er trukket tilbage pga. en skærpet lovgivning. Der er senere givet dispensation til en hvalp, og han opfordrede til, at der rejses en prøvesag over for myndighederne.

Den i punkt 5.6. nævnte ansøgning fra FJD's fem små kontinentale klubber om mulighed for at arrangere en kvalitetsprøve om efteråret er godkendt af FJD's bestyrelse og vil blive afholdt i den weekend, der er tildelt FJD. Prøven vil være åben for alle kontinentale racer.

Mht. ufuldendte forretninger mindede PV om, at det på mødet den 31. januar 2017 blev vedtaget at evaluere resultatet af Fællesmødet i 2015 senere. Efter en kort debat blev det vedtaget at opgive denne evaluering, da der i de to år, der er gået siden, er sket så meget inden for DJU, at det ikke vil have noget formål. Alle var dog enige om, at dette fællesmøde med en bred repræsentation fra DJU's udvalg og specialklubberne havde været et vellykket møde.

Møde med DKK's forretningsudvalg har været svært at få aftalt. PV foreslog, at det ikke behøver at være forretningsudvalget men formanden Jørgen Hindse, som det er vigtigt at få et møde med. Dette var der opbakning til, så AASJ vil forsøge at få en aftale.

Referatet blev derefter godkendt og underskrevet.

3. Valg af næstformand

PV foreslog HJ, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

4. Fælles Markprøve Regler (FMR)

4.1. Ad hoc udvalget vedr. ny redigering af FMR fremlægger forslag v/ TMH

TMH fremlagde på vegne af ad hoc udvalget et forslag til et "Regelsæt for prøver i DJU regi" i en digital version til afløsning af det nuværende "på papir".

Regelsættets opbygning blev tydeliggjort af en grafisk illustration. Øverst i en vandret bjælke var samlet alle de administrative bestemmelser. Under denne bjælke var der 19 lodrette søjler, som hver omfattede en prøveform. F. eks. Førskudsprøve i kvalitetsklasse (markprøve) for engelske unghunde, førskudsprøve i kvalitetsklasse for kontinentale unghunde, førskudsprøve i kvalitetsklasse for engelske åben klasse hunde osv.

Fordelen ved denne opbygning er, at vedkommende hundefører, der ønsker at stille på en prøve, kan klikke ind på den søjle, der omhandler prøven og der få information om, hvad der kræves på denne prøve, for at hunden kan opnå en præmiering. Man behøver ikke blade i det samlede prøvesæt for at finde frem til de oplysninger, der er relevante for den aktuelle prøve. I teksten er også indlagt muligheder for at klikke hen til yderligere informationer, f. eks. i søjlen om brugsprøver kan klikkes hen til "Instruktion for skytter og terrænledere på markprøver, hvor der fældes fugl."

Regelsættet bliver efter udvalgets mening mere brugervenligt end det nuværende regelsæt "Fælles Markprøve Regler for stående jagthunde" (FMR).

Såfremt man udskriver reglerne for den enkelte aktuelle prøve, kan de stå på få sider. Vil man derimod skrive hele regelsættet ud, vil det fylde mere end det nuværende FMR, da der er gentagelser i teksterne for f. eks. ungdomsklasse, åben klasse, brugsklasse og vinderklasse.

Under præsentationen af oplægget viste TMH's nogle af de muligheder, der er for at hente informationer på kryds og tværs. Der blev også gjort opmærksom på, at i oplægget er paragrafferne med regler sammenskrevet med vejledningerne, så de optræder som ligestillede.

Efter præsentationen svarede TMH på flere spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne.

Der var entydig opbakning til, at projektet skal fortsætte. Næste etape er, at ad hoc udvalget forelægger Dommerudvalget (DUV) et færdigt forslag, som DUV kan gennemgå detailleret for at få konstateret, hvor der evt. skal ske ændringer i teksten af hensyn til den nye opbygning.

Der var endvidere enighed om, at der arbejdes henimod, at denne nye opbygning af regelsættet skal træde i kraft, ligeså snart alle problemer er afklarede.

4.2. Forslag til ændringer af FMR, der har været sendt i høring

Forslagene har været sendt i høring, og organisationernes bestyrelsesrepræsentanter havde inden dagens møde gennemgået høringssvarene. DUV havde gennemgået ERFA-gruppernes høringssvar. Efter hvert af de enkelte forslag udspandt der sig debat, inden beslutningen blev truffet.

§ 10. Antal starter på vinderprøver

§ 10 efter første afsnit tilføjes: Derudover kan hunden starte på en specialklubs efterårsvinderprøve.
§ 10 efter sidste afsnit tilføjes: samt på en specialklubs forårsvinderprøve.

Forslaget blev vedtaget.

§ 11 stk. 5 Betegnelsen HP (Hæderspris) afløses af CK.

Fra FJD er rejst forslag om af ændre HP til CK.

Der var opbakning til forslaget, men ændringen kræver, at DKK's bestyrelse kan godkende den. CHJ undersøger dette.

§ 12 Stk. 1 Ungdomsklassens aldersgrænse

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: "§ 12 Stk. 1. Ungdomsklasse. For hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er fyldt 36 måneder." Fra FJD's engelske gruppe er modtaget et forslag om at udskyde denne ændring, indtil der har været afholdt en høring

Under dette punkt var der en længere debat, som til sidst sluttede med en beslutning om at genindføre 24 måneder som den øverste aldersgrænse i ungdomsklassen.

Fra FJD var også rejst forslag om at sænke den nedre aldersgrænse til 9 måneder. På mødet den 5.12.2016 var besluttet at konsultere DKK's Sundhedsudvalg, inden forslaget sendes i høring. Der foreligger nu et svar fra Sundhedsudvalget, som ikke kan støtte en nedsættelse af alderen for deltagelse i ungdomsklassen. Som en konsekvens af denne udmelding er der enighed om at forkaste forslaget.

§ 13 Championater

Fra FJD er rejst forslag om krav til mindst én situation, hvor der er fældet fugl for hunden, for at kunne opnå et Jagtchampionat (DKJCH) eller Brugschampionat (DKBCH). Det foreslås at
indføre betegnelsen VP (Vildtpris) til en hund, som har haft en korrekt og komplet situation, hvor vildtet er fældet og apporteret i henhold til reglerne.

Forslaget blev ikke vedtaget

§ 14 stk. d. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr m.m.

Der foreslås tilføjet følgende sætning: Der henvises i øvrigt til "Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr" på DJU's hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget

§ 14 stk. i Aflysning af prøve.

§ 14 stk. i. sidste sætning: For ikke færdigbedømte hunde osv" udgår.

Forslaget blev vedtaget

§ 14 stk. k Dopingreglement

§ 14 stk. k. Her nævnes DKK's dopingreglement af 1. januar 2004. Dette reglement er nu afløst af nogle retningslinier, som ligger på DKK's hjemmeside. Der foreslås følgende ny tekst:

At behandle tilfælde af doping i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs (DKK) retningslinier på DKK's hjemmeside under rubrikkerne: For hundeejere/Sundhed/Doping.

DUV foreslår, at der rettes henvendelse til DKK med forslag om, at DKK udarbejder et fælles cirkulære for dopingtest gældende for alle anerkendte prøver og udstillinger. Dette cirkulære skal dels indeholde en fastlæggelse af proceduren, når der tages en dopingprøve, og dels klare regler for konsekvensen, hvis prøven er positiv. Den nuværende tekst på DKK's hjemmeside er ikke en tilstrækkelig vejledning for prøveledere, udstillingsledere m.m.

Både forslaget til en ny tekst og DUV's forslag om at rette henvendelse til DKK blev vedtaget.

§ 16 stk. 2 Begrænsningen af dommeropgaver før DM

§ 16 stk. 2. foreslås kun at gælde ordførerskaber. Forslag til tekst:
Stk. 2. Dommerne på DM må ikke samme år have fungeret som ordførende dommere på organisationernes eller specialklubbernes efterårsvinderprøver.

Forslaget blev vedtaget

§ 16 stk. 3 Indstilling af dommere til DM

Fra Danmarks Jægerforbund er modtaget dette forslag til en ny formulering af FMR § 15 stk. 3:

Stk. 3. Dommere til DM udpeges af DJU efter indstilling fra organisationerne.

Der var en længere debat under dette punkt. Debatten sluttede med, at forslaget blev forkastet, men samtidig henstillede man til DUV om at komme med forslag til mere end de 2 x 4 personer, der skal bruges, f. eks. 2 x 6.

§ 20 stk. 2 Markeringsdækkener.

§ 20 Stk. 2. sidste sætning foreslås ændret til: Det er tilladt hunde under afprøvning at bære et orange dækken, defineret ved at være dækkende fra midt på halsen og ned før hofterne, samt på siden ned til, hvor ribbenene slutter.

Efter en debat blev forslaget vedtaget, dog ændres "et orange dækken" til "et etlags markeringsdækken". Endvidere skal indføjes, at dommeren kan forlange et markeringsdækken taget af.

§ 24 stk. 5 Knaldapport

§ 24 stk. 5. Det foreslås, at teksten efter de tre første sætninger slettes, så den kun indeholder følgende tekst: Stk. 5. I opflugt og skud skal hunden forholde sig rolig. Knaldapport i brugsklasse medfører, at en hund højst kan opnå 2. præmie.

Forslaget blev vedtaget

I DUV's vejledning afsnit 7 C foreslår DUV, at sætningen "I et i øvrigt svagt felt kan ordførende dommer skønne, at knaldapportøren alligevel kan placeres" stryges.

Forslaget blev vedtaget

DUV's vejledning til FMR vedr. hundens opførsel overfor husdyr

I DUV's vejledning afsnit 8 sidste afsnit foreslås teksten: "Tages katten i rejsningen ..." ændres til "Tages husdyret i rejsningen ..."

Forslaget blev vedtaget

Kapitel 13 Ræveslæbsprøve for kontinentale og engelske racer

Reglerne for ræveslæbsprøver og for ræveslæbsdisciplinen på fuldbrugsprøver skal have den samme ordlyd. Forslag dateret den 21. december 2016 er fremlagt.

Forslaget blev vedtaget

Retningslinier for udtagelse af stående jagthunde til Danmarksmesterskabet

I FJD's kontinentale gruppe er der rejst forslag om at ændre reglerne for udtagelse til DM. Et forslag, der er baseret på de nugældende regler for engelske racer, har været sendt til høring. Forslaget indeholder to modeller for, hvad der skal ske, hvis en hund kvalificerer sig mere end én gang på ovennævnte prøver,

a) regnes den første kvalificerende placering som den gældende. Ved kvalificering på den anden prøve, indtræder den næste vinder på denne prøve som deltager på DM.

b) regnes den anden kvalificerende placering som den gældende. Det medfører, at den næste vinder på den første prøve indtræder som deltager på DM.

Det skal besluttes, om det skal være model a eller model b, der skal benyttes.

AASJ gav en kort forklaring på forskellen i de to modeller. CHJ oplyste, at ved DKK's forårsmesterskabsprøve anvendes model a. PV foreslog, det skal være ens for både engelske og kontinentale racer. CJ fastholdt a for engelske og b for kontinentale

Efter en længere debat er det blevet besluttet, at model a fortsat skal gælde for engelske racer, mens model b skal gælde for kontinentale racer.

Til slut blev det vedtaget at nedsætte et redaktionsudvalg med AASJ, HJ og Jes Laulund, som i samarbejde med de juridiske konsulenter skal udarbejde et endeligt forslag til tekster, der derefter forelægges til endelig vedtagelse.

4.3. Ændret procedure ved kobling. Forslag indsendt af Christian Johansen

CJ foreslår, at når koblingsordre er givet, er slippet slut hvad angår positive situationer, hvorimod negative situationer skal bedømmes som negativt. Motiveringen er, at nogle hundeførere undlader bevidst at kalde deres hund ind, når dommeren giver kobleordren.

CJ trak forslaget, som blev forkastet på FJD's bestyrelsesmøde. Det foreslås, at DUV bruger forslaget som et spørgsmål til ERFA-grupperne.

4.4. FMR § 20 stk. 9 Hvilke hunde i hvilke klasser der kan danne par. Forslag indsendt af Christian Johansen.

CJ foreslår følgende tilføjelse: Hunde i åben klasse og vinderklasse må ikke danne par. Motiveringen er, at dette er sket på Engelsk Setter Klubs (ESK) forårsmarkprøve i 2017.

Efter en kort debat var man enige om, at en vinderklassehund ikke må danne par med en åbenklassehund. Dette behøver dog ikke tilføjes i FMR, da vinderklassehunde kun må afprøves mod andre vinderklassehunde i konkurrence. Dette tilskrives ESK.

PV oplyste, at han havde gennemset ESK's katalog fra den pågældende prøve og havde konstateret, at FMR §14 stk. f ikke var overholdt, idet der på nogle hold var 2 unghunde, 2 åbenklasse hunde og 5-7 vinderklassehunde. Det tilskrives ESK fremover at overholde FMR mht. holdopdeling for ungdoms- og åben klasse.

5.0. Dommerudvalget (DUV)

5.1. Dommerudvalgets rapport

I rapporten oplyses, at 5 dommeraspiranter har bestået den afsluttende prøve og dermed er blevet autoriseret som markprøvedommere. DUV har på deres sidste møde gennemgået svarene på de udsendte spørgsmål til ERFA-grupperne. Det kunne konstateres, at der er bred enighed i grupperne.

DUV har et ønske om, at DJU's bestyrelse kommer med en tilkendegivelse om hvilke opgaver, DUV skal varetage fremover.

FS indledte med at oplyse, at han ser sig nødsaget til at stoppe som medlem af DUV. Årsagen er, at han har svært ved at forene medlemskabet af DUV med hans arbejde samt andre forpligtelser. Han har den indstilling, at når man har påtaget sig en opgave, skal den også løses helhjertet, hvad han desværre ikke er i stand til i øjeblikket.

PV svarede, at han er meget ked af FS' beslutning, hvilket flere tilsluttede sig. Da der umiddelbart ikke foreligger et forslag til en afløser, foreslog PV, at DJU hurtigt drøfter emner til DUV, hvilket man tilsluttede sig. PV opfordrede FS til at fortsætte, indtil en afløser er fundet, hvilket FS indvilgede i.

FS fortsatte med at foreslå, at det bør overvejes at etablere et disciplinærudvalg til behandling af klagesager i stedet for sagsbehandlingen i DUV. Efter en kort debat blev det vedtaget at tage DUV's kommissorium op til drøftelse.

FS rettede derefter opmærksomheden på, at vi snart vil mangle dommere, hvorfor det er nødvendigt at tage kontakt til kvalificerede emner. Det har nu givet gevinst med en direkte kontakt til nogle hundeførere, som DUV vurderede er egnede til at påbegynde en dommeruddannelse. De nye elever vil fra starten få tildelt en mentor. FS fortsatte med at understrege, at der ikke må gås på kompromis med kvaliteten. DUV har konstateret, at nogle dommere har svært ved at bedømme stilen, hvorfor ERFA-grupperne opfordres til at tage på ture i terrænet, hvor man kan diskutere de forskellige situationer samt hundenes stil.

DUV's rapport blev taget til efterretning.

5.2. Ansøgninger om indstilling som dommerelever

DUV har modtaget 10 ansøgninger om at starte som markprøvedommerelev og 2 ansøgninger om at starte som apporteringsdommerelev. Disse ansøgninger har været sendt til høring i organisationerne og blev behandlet på dette møde.

FS fremlagde forslaget til de 12 nye elever, som alle blev godkendt.

5.3. Forslag om dispensationsmulighed for 70 års reglen

DUV har fremsendt et forslag om, at dommere, der er fyldt 70 år, kan søge om dispensation fra FMR § 15 for en periode på 2 år. Forslaget opstiller nogle krav mht. til at være i god fysisk form, stadigvæk føre hund på prøver, at have dømt regelmæssigt i de seneste år samt at have deltaget aktivt i ERFA-gruppemøder. Det skal være DUV og alene DUV, der vurderer og godkender/ikke godkender den enkelte ansøger.

Efter at FS havde fremlagt forslaget, besvarede han forskellige spørgsmål. Der var opbakning til forslaget. Herunder var der en debat om indførelse af et system af dommerbedømmere, hvor CJ foreslog, at man drager nytte af seniorer (tidligere dommere). KH anførte, at dommerbedømmere ikke kun skal bedømme de 70 årige.

Det blev besluttet, at DUV inden næste møde opstiller et forslag til den ønskede dispensation, som kan offentliggøres.

5.4. Skovfugleprøven, forslag til regelændringer m.m.

DUV foreslår, at kravene til deltagerne udvides med krav om at have bestået én af følgende tre prø-ver: DJU's apporteringsprøve, DJ's udvidede apporteringsprøve og Slæb- og Apporteringsprøven efter samme regler som i FMR § 12 stk. 4 (kvalificering til vinderklasse).

DUV foreslår endvidere, at reglerne, hvor der står om anvendelse af GPS, tilføjes følgende: "Hvis der anvendes GPS, skal hunden også bære klokke".

Det blev vedtaget at sende forslaget i høring.

Endvidere ansøger DUV om dispensation fra normal praksis ved tilmelding, således at det er muligt at arrangere en skovfugleprøve med 2-3 dages varsel, hvis man har forventninger til "sneppefald" på en given lokalitet. Det kan ske, ved at der oprettes en liste med interesserede hundeførere, som herefter kan kontaktes 2-3 dage før prøven afholdes.

Efter flere positive indlæg blev det vedtaget at give denne dispensation. Under debatten blev fremført, at der også kan satses på terræner med fasaner til disse prøver.

5.5. Klagesag

En hundefører havde indgivet en klage den 11. april 2017 over en bedømmelse af hans hund på en vinderprøve den 24. marts 2017. Årsagen til tidspunktet for indgivelse af klagen skyldes, at hundeføreren havde set kritikken på Hundeweb og derfor mener, at det er en fejl, at hans hund ikke kom med over middag. DUV har indhentet informationer fra alle tre dommere.

DUV vil foreslå, at klagen afvises, da den ikke er indgivet på dagen jfr. FMR § stk. 3., ligesom hundeføreren ikke har henvendt sig til ordførende dommer og spurgt, hvorfor hans hund ikke var med. DUV havde fulgt op på sagen og havde konstateret, at den skriftlige kritik burde være mere præcis om årsagen til, at hunden var rangeret i kategori 2 og dermed udgået efter den indledende afprøvning.

Det blev vedtaget at afvise klagen, ligesom der var tilslutning til, at DUV tilsender vedkommende dommer et brev, hvori det henstilles, at hans ordvalg fremadrettet skal være skarpere.

5.6. Klageprocedure

PV foreslog, at FMR § 3 stk. 3 ændres, så klagen ikke skal indgives på prøvedagen inden prøven forlades, men senest 8 dage efter prøven. PV argumenterede for at gå tilbage til den tidligere klageprocedure, bl.a. henviste han til nogle ulæselige klageskrifter, der var indleveret på prøvedagen. Risikoen for, at en klager hidser sig op i løbet af de 8 dage modsvares af, at nogle efter et par dages overvejelser accepterer dommerens bedømmelse og undlader at klage.

Efter en kort debat foreslog PV, at han kommer med et konkret oplæg til en ny formulering.

6.0. Markprøveudvalget

På spørgsmålet om dommerbesætningen for DM var kommet på plads, blev det oplyst, at den består af følgende:

Engelske racer: Ordførende Ole Dahl Madsen, Flemming Sørensen og Poul Aagaard Sørensen. Reserve Joakim Skovgaard Larsen.

Kontinentale racer: Ordførende Ove Nissen Nielsen, Bjarne Axelsen og Uffe Jacobsen. Reserve Povl Bjarne Jensen.

6.1. Ansøgning om afholdelse af prøver i forbindelse med klubbers 100 års jubilæer

Engelsk Setter Klub (ESK) og Dansk Pointer Klub (DPK) har fremsendt en oversigt over de prøver, de planlægger at afholde i forbindelse med deres 100 års jubilæer i 2018. Der er tidligere givet tilladelse til afholdelse af en ekstra forårsvinderprøve for alle engelske racer til begge klubber og en brugsprøve til ESK. DPK ansøger også om afholdelse af en brugsprøve.

Det blev vedtaget at give DPK tilladelse til afholdelse af en brugsprøve, som skal være åben for alle engelske racer. Oversigten over de to klubbers jubilæumsprøver blev taget til efterretning.

PV oplyste, at DJ planlægger at holde én af forårsvinderprøverne i 2018 søndag den 18. marts, som er tildelt DJ. Flere syntes, det er en god idé.

7.0. Næste møde

Lørdag den 14. oktober 2017 kl. 14. i forbindelse med DM.

8.0. Eventuelt

CJ refererede fra FJD's bestyrelsesmøde, at vedtægterne for FJD er ændret, så valgperioden for formandskab og forretningsudvalg bliver to år, at der oprettes en Facebook side, og at et regnskab med overskud var blevet godkendt.

PV sluttede mødet med at takke FS for hans indsats i DUV, hvor han vil blive savnet. FS takkede for et interessant og spændende samarbejde med DJU's bestyrelse.

Mødet sluttede kl 22.10.

Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær

Senest opdateret: Søndag, 18. juni 2017 16:20
 

Kalender

2018
2019
2020