Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 31.01.2017
Referat DJU bestyrelse 31.01.2017 Udskriv Email
Mandag, 20. februar 2017 08:18

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17,00 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Flemming Sørensen (FS) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær. Endvidere deltog Harris Jensen som observatør.

PV bød velkommen, specielt til Harris Jensen, der snart indtræder i DJU's bestyrelse i stedet for EP.

1. Dagsorden fastlægges

Dagsordenen blev fastlagt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 5. december 2016 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

PV oplyste, at der er rykket for et møde med DKK. Reservedommeren for engelske racer 2017 blev besluttet.

Referatet blev godkendt og underskrevet

3.0. Organisationerne

3.1. Meddelelser fra organisationerne

DKK havde fremsendt en skriftlig rapport, som EP henviste til. Udover beretning fra det afholdte VM, var der oplysning om forskellige udskiftninger i udvalget for stående jagthunde.

FJD Intet at rapportere.

CJ efterlyste en opfølgning af fællesmødet i februar 2015 mellem DJU's bestyrelse, udvalg og specialklubbernes formænd. DJU har aldrig behandlet resultatet af dette gode møde. Det blev vedtaget at vende tilbage til sagen senere.

DJ KH oplyste, at Korthaarklubben (KHK) havde fået tilladelse til at disponere over den anden weekend i april, som er tildelt DJ, til deres hovedprøve. Formanden for KHK havde lovet, det er en engangsforeteelse.

Der udspandt sig en debat om de personlige angreb, som nogen lægger på Facebook. PV henviste til en artikel om regler for norske dommere i Fuglehunden, som bl.a. berører dette emne. AASJ oplyste, at artiklen bliver udsendt til alle dommere via mail. FS orienterede om, at DUV's medlemmer vil tage på besøg i alle ERFA-grupperne og bl.a. diskutere etik.

3.2. Skrivelse fra Dansk Gordon Setter Klub v/ formand Anton Dahl og Engelske Setter Klub v/ formand Erling Clausen til DKK's formand og DJ's formand

Anton Dahl havde på Dansk Gordon Setter Klubs vegne og Erling Clausen havde på Engelsk Setter Klubs vegne den 2. januar 2017 fremsendt en klage over DJU's bestyrelsesmedlemmer til Dansk Kennel Klubs (DKK) formand Jørgen Hindse og Danmarks Jægerforbunds (DJ) formand Claus Lind Christensen. I skrivelserne klages der over, at DJU ikke har fremsendt et forslag til høring vedr. udvidelse af ungdomsklassens øverste aldersgrænse til 36 måneder, før det blev vedtaget i august 2016.

DJ's formand har svaret, at man ikke kan genkende den sagsfremstilling, de to klagere har givet til formændene i DKK og DJ, og at man i DJ er enige om, at diverse procedurer og kutymer er overholdt. Anton Dahl og Erling Clausen svarede derefter, at de kan konstatere, at de ikke er enige i sagsfremstillingen, og de slutter brevet med at spørge, hvorledes proceduren er for valg af personer, som varetager reglerne for stående jagthunderacer i DJU's bestyrelse. Dette medførte endnu et svar fra DJ, hvor det blev fastholdt, at DJ's repræsentanter i DJU har givet et fyldestgørende svar på, hvorledes proceduren har været, før der blev truffet en beslutning om at ændre aldersgrænsen. Derudover blev der beskrevet, hvorledes valget af DJ's repræsentanter i DJU foregår.

DKK's formand har ikke svaret på klagen, hvorimod DKK bestyrelsesmedlem Erik Petersen på formandsskabets vegne har svaret. I dette svar skrives, at DKK mener, at sagen skal afklares i DJU, således der kan tilvejebringes et resultat, alle kan være tilfredse med. Endvidere anbefaler DKK, at der fremlægges et forslag i DJU om at give de 5 engelske specialklubber mulighed for at disponere iht. til egne ønsker i forbindelse med egne prøver.

DJ's repræsentanter gav en kort fremstilling af sagen set fra deres side. Forslaget om lempeligere regler på markprøver for hunde, der er fyldt 24 måneder, blev fremsat på fællesmødet i februar 2015 af Anette Laursen med forslag om at ændre ungdomsklassen til en begynderklasse. Senere kom der et ændringsforslag om i stedet for at indføre en mellemklasse for disse hunde. Anette Laursen fulgte op med et debatindlæg i Jagthunden februar 2016, som alle FJD's medlemmer kunne læse. Sagen blev sendt til høring i dommernes ERFA-grupper i begyndelsen af 2016 og i alle organisationer og specialklubber. Nogle af høringssvarene foreslog at hæve aldersgrænsen i ungdomsklassen i stedet for at indføre en ny klasse.

Da DJU's bestyrelse har konstateret, at der i nogle specialklubber er udtrykt usikkerhed om, hvorledes reglerne for uddeling og ærespræmier i ungdomsklassen skal administreres på klubbernes hovedprøver, besluttede DJU efter en kort debat, at specialklubbernes kan ansøge om dispensation fra den indførte højeste aldersgrænse for ungdomsklassen på dette forårs hovedprøver, således at der kun kan starte hunde i alderen 10 måneder til 24. måneder. For god ordens skyld skal det oplyses, at reglerne for uddeling af pokaler og ærespræmier på en klubs markprøver suverænt besluttes af klubben evt. i samråd med vedkommende, der har udsat pokalen.

3.3. Forslag om krav til høringsfrist for ændringer i prøveregler

Den 22. december 2016 var udsendt et forslag til et nyt punkt i DJU's forretningsorden vedr. en høringsrunde, før der kan vedtages ændringer i Fælles Markprøve Regler. Høringsrunden for dette forslag var sat til 25. januar 2017. Ved denne frist var indgået 8 svar, som alle var positive.

Efter en kort debat blev forslaget besluttet.

Der udspandt sig derefter en debat om hvorledes høringssvarene for det forslag, der i i øjeblikket er sendt til høring frem til den 15. april 2017, administreres.

Det blev besluttet, at høringssvar fra enkeltmedlemmer skal sendes til den specialklub, DJ eller DKK, som vedkommende er medlem af. Specialklubben videresender til FJD's sekretær. Disse instanser (DJ, DKK og FJD) varetager derefter den videre behandling af svarene, og forelægger konklusioner og evt. forslag for DJU's bestyrelse. Høringssvar fra ERFA-grupperne sendes til DUV.

4.0. Dommerudvalget (DUV)

4.1. Dommerudvalgets rapport

Der var modtaget en rapport indeholdende status for uddannelsen af igangværende dommeraspiranter.

I rapporten noteres, at DUV finder det meget bekymrende, at der ikke er flere kvalificerede hundeførere, som har lyst til at påbegynde en dommeruddannelse. Med henvisning til notatet om den planlagte afgang, er det tvingende nødvendigt, at dommerstaben bliver suppleret op, idet prøveaktiviteten ikke er faldende, tværtimod. DUV vil rette en kraftig appel til specialklubberne om bevidst at opfordre egnede emner til at melde sig som dommerelever. Endvidere vil DUV via ERFA-grupperne opfordre alle markprøvedommere til at kontakte hundeførere, som de vurderer, kan være et dommeremne, og tilbyde disse at følge med som "føl" på en markprøve, som vedkommende skal dømme.

DUV har udsendt et dommerbrev med nogle spørgsmål til samtlige markprøvedommere, som skal danne grundlag for en debat på forårets ERFA-gruppemøder. Endvidere vil der være en indbydelse til interesserede dommere, som vil uddanne sig til at kunne dømme på skovfugleprøverne.

I det udsendte høringsnotat med forslag til ændring af Fælles Markprøve Regler er der et forslag til ændring af § 15 stk. 3 vedr. indstilling af dommere til DM. DUV efterlyser en motivering for, hvad årsagen er til, at den nuværende procedure, hvor DUV indstiller dommer til godkendelse af DJU, skal ændres. Endvidere efterlyste FS en udmelding fra DJU om, hvad man forventer af DUV udover at uddanne dommerne. Dette spørgsmål tages op senere.

4.2. Dommerudvalgets regnskab

DUV har forbrugt t.kr. 74,7 i forhold til et budget på t.kr. 84.0. Regnskabet blev taget til efterretning.

5.0. Markprøveudvalget (MUV)

Der var kommet en forespørgsel, om en hund ud over de 5 racer, der var kuperet pga. en skade, kan stille på en markprøve. Det blev besluttet (som tidligere fastlagt), at det kan den, hvis hundeføreren medbringer en dyrelægeattest.

5.1. MUV's rapport

Der var modtaget en rapport, hvor bl.a. afviklingen af DM 2016 på Sydsjælland, Falster og Møn var kommenteret. Prøveleder Bjarne Kleis havde haft en del besvær med at få aftalerne om terræner på plads, men i slutningen af august lykkedes det. Dog var det nødvendigt kort før prøven at skifte et terræn, da roerne på det først aftalte ville være væk på prøvedagen. Nogle terræners beliggenhed medførte en del køretid. Men heldigvis var alle terræner pænt besat med agerhøns og fasaner, så bedømmelsen blev afviklet under meget tilfredsstilende forhold. Fra prøvelederens side blev der derfor også udtrykt en stor tak og anerkendelse til de lokale hundesportskammerater, der havde skaffet disse terræner. Vordingborg Vandrehjem dannede en god ramme om middagen lørdag aften, morgenmaden og frokosten søndag, hvor der var en særdeles god stemning.

Der blev fra flere sider udtrykt stor ros til afviklingen af årets DM. Rapporten blev derefter taget til efterretning.

5.2. MUV's regnskab

MUV har forbrugt t.kr. 40,7 af et budget på t.kr. 54,0. Besparelsen stammer fra DM, hvor der dels er en større indtægt efter startgebyret er blevet hævet, og dels lavere udgifter til forplejning og overnatning i forhold til de to foregående år. Regnskabet blev taget til efterretning.

5.3. Planer for 2019

Der var fremlagt et nyt forslag til planen for 2019, hvor forårsprøverne var rykket en uge frem. Planen blev godkendt.

5.4. Den 6. efterårsvinderprøve for kontinentale racer

I efteråret 2016 var der kun tilmeldt meget få hunde til den 6. vinderprøve for kontinentale racer, hvorfor den blev aflyst. I alt startede der 123 kontinentale hunde på organisationernes fem vinderprøver. Året før startede 153 hunde på de seks vinderprøver. MUV har tidligere påpeget, at DJU bør overveje, om der for øjeblikket er behov for den 6. vinderprøve, som i sin tid blev indført, da antallet af kontinentale hunde på efterårets vinderprøver var steget så meget, at kapaciteten på de 5 prøver med et max på 40 startende hunde pr. prøve var et problem.

Efter flere indlæg blev man enige om at fortsætte med den 6. prøve i 2017, hvorefter det vurderes, om der fortsat er behov for den.

5.5. Fremtidig organisering af prøver med jagthunde.

Forslagsstilleren trak punktet fra dagsordenen.

5.6. Specialklubbers muligheder for afholdelse af kvalitetsprøver om efteråret.

FEL oplyste, at FJD's små kontinentale klubber gerne vil servicere deres medlemmer med en kvalitetsprøve om efteråret.

Der udspandt sig herefter en debat om, hvorfor disse klubber har et særligt behov. Man var enige om, at de kun er disse klubber, der kan komme på tale, Hvis alle andre klubber også skal have denne mulighed, vil det give et massivt pres på prøveterrænerne.

Det blev besluttet at anbefale, at 5-klubben kan afholde prøven i 2017, hvis FJD's bestyrelse støtter dette. Prøven lægges i den weekend, der er tildelt FJD, og prøven skal være åben for alle kontinentale racer.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

6.1. SAU's rapport

Der var modtaget en rapport fra SAU. Af den fremgår det bl.a., at der i 2016 deltog i alt 260 hunde på prøver, og beståelsesprocenten var 65,2%, hvilket er det højeste inden for de sidste 5 år. Rapporten blev taget til efterretning.

6.2. SAU's regnskab

SAU's regnskab udviser et overskud på t.kr. 4,9. Der er pæn balance mellem alle prøvers indtægter og udgifter. Regnskabet blev taget til efterretning.

6.3. Forholdsregler for apporteringsprøver ved en skærpet situation med fugleinfluenza.

AB havde fremsendt et forslag, hvor han foreslår, at der gives dispensation for kravet til bestået apporteringsprøve eller slæb- og apporteringsprøve før start på vinderprøver og brugsprøver, hvis der opstår en situation pga. fugleinfluenza, hvor disse prøver ikke kan afholdes. AB motiverede forslaget.

Der udspandt sig herefter en debat, hvor der både blev udtrykt velvilje og betænkelighed. Det blev vedtaget, at såfremt situationen opstår, vil DJU overveje at give de fornødne dispensationer inkl. forlængelse af tidsfrister.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

7.1. FUV's rapport

FUV havde fremsendt en rapport, hvor der bl.a. oplyses, at der i 2016 blev afholdt 10 fuldbrugsprøver med 115 starter. Heraf opnåede 40 hunde 1. præmie, 22 hunde 2. præmie og 5 hunde 3. præmie. FUME havde deltagelse af 12 hunde.

Der arbejdes på at justere fuldbrugsprøvereglerne, så det nye regelsæt kan være klart til brug i 2018.

Rapporten blev taget til efterretning.

7.2. FUV's regnskab

FUV's regnskab udviser et overskud på t.kr. 11.1 mod tidligere års underskud. Stigningen i startgebyret på 150 kr. betyder en merindtægt på knapt t.kr. 20 i forhold til tidligere år. Regnskabet blev taget til efterretning.

7.3. Forslag til at omdøbe FUME til DM for fuldbrugsprøver

FUV har foreslået, at Fuldbrugsprøvemesterskabet ændrer navn til Danmarksmesterskabet for Fuldbrugsprøver.

Efter en kort debat blev det fastslået, at der kun er et DM for stående jagthunde, som afholdes i den anden weekend i oktober. Det fremsendte forslag blev dermed afvist.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)

8.1. DJU's regnskab for 2016

Regnskabet udviser et driftsresultat/underskud på t.kr. 76,7, hvilket er t.kr. 138,4 bedre end budgetteret. Den positive afvigelse skyldes bl.a. en større indtægt fra hundeførernes indbetalte startafgifter end budgetteret. I 2016 er afregnet for i alt 6.188 starter på prøver i DJU's regi, hvilket er 200 mere end i 2015. Endvidere har udgifterne været t.kr. 73,6 mindre end budgetteret, hvilket kan henføres til møde- og kørselsudgifter, udgifter til kontorartikler, fotokopiering, porto, telefon samt udvalgenes regnskaber. Efter en kort debat blev forslag til regnskabet godkendt.

8.2. DJU's budget for 2017

ØUV havde fremlagt et forslag til budgettet for 2017, som vil ende med et driftsresultat/underskud på t.kr. 158. ØUV foreslår, at organisationernes indskud for 2017 bliver t.kr. 100. Differencen tages af den opsparede kapital. Forslaget blev vedtaget.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet (WEB)

Der var ikke modtaget nogen rapport

10.0. Ad hoc udvalg vedr. redigering af Fælles Markprøve Regler

Fra udvalget var modtaget en rapport, I den oplyses, at udvalget arbejder intenst på færdiggørelse af projektet, så der ultimo marts kan foreligge et forslag med en model og en tekst. Rapporten blev taget til efterretning.

11.0 Valg til DJU's udvalg

Der var modtaget forslag til alle de udvalgsposter, hvor der skal foretages valg. Valget af udvalgsmedlemmer for de næste to år blev foretaget. Følgende blev valgt:

Markprøveudvalget: Anders Varming blev genvalgt og Jesper Kjærulff-Hansen blev valgt.
Fuldbrugsprøveudvalget: Gorm Henriksen blev valgt.
Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Holger Sjørslev Pedersen blev valgt.
Hundeweb udvalget: John Bak og Jens Waldorff-Hald blev valgt.

12.0. DJU-nålen

AASJ havde udarbejdet et oplæg med de kandidater, som iflg. gældende regler er berettiget til at modtage DJU-nålen. Forslaget blev vedtaget.

13.0. Næste møde

Mandag 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejbyhallen

14.0. Eventuelt

PV takkede for et godt møde. Endvidere takkede han EP, som deltog for sidste gang i bestyrelsesmødet, for hans indsats i en turbulent periode. EP svarede, at det både havde været spændende og interessant at deltage i DJU's bestyrelsesarbejde.

Mødet sluttede kl. 21,06

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Mandag, 20. februar 2017 08:26
 

Kalender

2018
2019
2020