Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 05.12.2016
Referat DJU bestyrelse 05.12.2016 Udskriv Email
Onsdag, 04. januar 2017 20:19

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Flemming Sørensen (FS) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen og mødet startede.

1. Dagsorden fastlægges

Punkt 5.4 udgår. Dagsorden i øvrigt blev godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 15. oktober 2016 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Der var en enkelt uafsluttet sag, nemlig valg af dommere til Danmarksmesterskabet (DM) 2017. Efter en debat blev det vedtaget, hvem der inviteres til at dømme DM i 2017. Under debatten oplyste PV, at DJ vil komme med et forslag til en ny procedure, hvor alle tre organisationer foreslår/indstiller kandidater, som DUV så vurderer og rangerer.

3.0. Organisationerne

3.1. Meddelelser fra organisationerne

FJD CJ oplyste, at der forventes et regnskab for 2016 med et lille positivt resultat. I 2017 forventes et overskud. Der er nedsat et udvalg vedr. erstatningspriser for stående jagthunde. Det er besluttet at genoptage indbetalingen til Agerhønefonden. Han sluttede med at erklære, at FJD støtter Markprøveudvalgets kompetence mht. planlægning af prøver.

DKK EP VM er overstået med succes. DKK er positive over for at genindføre glas som præmier. Glassene kan evt. udleveres på forårets hovedprøver for at spare de store portoudgifter.

DJ KH udtalte, at i DJ har man konstateret, at prøvegebyret for markprøver er OK, så økonomien hænger sammen.

3.2. Økonomiske retningslinier for afholdelse af prøver

Den af MUV udarbejdede vejledning for organisationernes økonomiske afregninger, der ligger på DJU's hjemmeside, var udsendt. Dette notat viser, at de forskellige organisationer afregner enkelte ydelser lidt forskelligt, f. eks. terrænpleje på markprøver uden fældning af fugl, kørselsgodtgørelse til medhjælpere m.m.

I den efterfølgende debat blev det sagt, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis organisationerne arbejder med forskellige satser for de ydelser, prøveledere og medhjælpere leverer. Man var dog enige om, at differencerne er små og udligner hinanden. Det blev vedtaget, at der fortsættes efter de satser og retningslinier, som fremgår af ovennævnte notat. FJD's regler for afvikling af markprøver er udleveret til DJU's bestyrelse.

3.3. Forslag om krav til høringsfrist for ændringer i prøveregler.

Fra FJD var fremsendt et forslag om krav til en høringsfrist for alle ændringer i Fælles Markprøve Regler (FMR). Høringsfristen skal aftales for hvert forslag, der sendes til høring, så disse organisationer og klubber har mulighed for at behandle forslaget på behørig vis.

AASJ udtalte, at han støtter forslagets intentioner om, at ændringer i prøveregler (ikke kun FMR) først kan vedtages, efter de har været til høring i organisationerne, herunder specialklubberne. Der var derefter en debat om forslaget skulle behandles på dette møde, da det først var fremsendt nogle dage inden mødet. Da flere ikke havde nået at drøfte det inden mødet, blev punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde.

4.0. Dommerudvalget (DUV)

FS orienterede om overrækkelse af DJU-nålen til Poul Rasmussen. Han oplyste, at Heine Tirsbæk Jørgensen har besluttet at stoppe som dommer, og Leif Andersen har besluttet at stoppe som dommeraspirant. Fire kontinentale og en engelsk aspirant er indstillet til den afsluttende prøve i foråret. En kontinental aspirant skal gå en vinderprøve om, inden han kan indstilles til den afsluttende prøve, som planlægges afviklet i april måned.

DUV har drøftet "Hvornår starter prøven". mht. bedømmelse af dommeres hunde på apporteringsprøver. AASJ kunne oplyse, at der i prøveledervejledningen står, at denne "bedømmelse skal ske i fuld offentlighed." Denne formulering tilsluttende man sig.

Den 16.12.2017 arrangeres der en skovfugleprøve med fældning af fugl. Spørgsmål til ERFA-grupperne er under forberedelse. FS har en plan om at besøge flere ERFA-grupper. Der arbejdes med tanker om, hvorledes en ændret dommerrangering kan udarbejdes. Der forberedes en artikel til Jagthunden om det at være dommer.

Nogle af DJU's bestyrelsesmedlemmer er blevet hængt ud på Facebook af dommerkolleger, hvilket må opfattes som en ukollegial opførsel. Det medførte flere indlæg, hvor det bl.a. blev nævnt, at man skal tænke sig godt om, inden man lægger billeder på Facebook.

4.1. Ændringer i Fælles Markprøve Regler (FMR)

AASJ havde udarbejdet et notat om status for forslag til ændringer i FMR, Notatet blev gennemgået, og det blev besluttet hvilke forslag, der skal sendes i høring. Forslaget vedhæftes dette referat som et bilag.

Under dette punkt var der bl.a. en debat om ungdomsklassens aldersgrænse, som på bestyrelsesmødet den 8. august 2016 blev besluttet hævet til 36 måneder med ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år.

Fra FJD's engelske gruppe var modtaget et forslag om at udskyde denne ændring, indtil der har været afholdt en høring. Forslaget blev afvist. Prøveperioden for 3 års reglen igangsættes den 1.01.2017.

5.0. Markprøveudvalget (MUV)

5.1. MUV's rapport

MUV havde fremsendt en rapport om udvalgets arbejde i det forløbne år. Rapporten indeholder bl.a. motivering for de to næste punkter. Rapporten blev taget til efterretning.

ESK har fremsendt en ansøgning om at afholde en brugsprøve i forbindelse med deres 100 års jubilæum. Tilladelse gives på betingelse af, at det bliver en åben prøve for alle engelske racer og ikke en lukket prøve for enkelte udvalgte repræsentanter fra de 5 engelske racer.

5.2. Planer for 2017 – 2019

Fra MUV var modtaget forslag til reviderede planer for 2017 og 2018 samt forslag til en plan for 2019. Forslagene var motiveret i rapporten.

Planerne for 2017 og 2018 blev godkendt. MUV bør revurdere planen for 2019, så de anderkendte prøver starter en uge før foreslået.

Beslutning om den 6. efterårsvinderprøve for kontinentale racer skal fortsætte overføres til næste bestyrelsesmøde

5.3. Procedure for godkendelse af prøveregler

På MUV's møde den 18.08.2016 med organisationernes sekretærer var der rejst et spørgsmål om hvilken instans, der i den sidste ende godkender ændringer i prøveregler. Er det DJU's bestyrelse eller er det DKK's bestyrelse?

Efter korrespondance med DKK's direktør og sekretariatet kan der konkluderes, at DJU's bestyrelse har kompetence til at godkende ændringer i prøveregler, såfremt disse under sagsbehandlingen er fremlagt for DKK's bestyrelse gennem DKK's repræsentanter i DJU. Punktet indgår i emner, der skal behandles på det møde, der skal afholdes med repræsentanter fra DJU og DKK's bestyrelse/forretningsudvalg.

5.4. Retningslinier for arrangører af prøver, herunder evaluering af anmeldt prøve 11.09.2016.

Punktet blev strøget af dagsordenen.

5.5. Fremtidig organisering af prøver med jagthunde.

Punktet er sat på dagsordenen på opfordring af FEL, der havde fremsendt en kort motivering for emnet. Formålet med en drøftelse skal være at fremtidssikre, at vores prøver for stående jagthunde får den bedst mulige organisering uanset hvilken organisation eller klub, der afholder den.

Der var flere indlæg, og punktet fortsætter på næste bestyrelsesmøde.

5.6. Specialklubbers muligheder for afholdelse af kvalitetsprøver om efteråret.

Fra Klubben for Gamle Danske Hønsehunde er der et ønske om at kunne afholde en markprøve med ungdoms- og åben klasse i efteråret. Klubbens ledelse er meget sikker på, at der vil være stor tilslutning til en sådan prøve for deres medlemmer. Forslaget er at lægge prøven i den sidste weekend i august 2017. FEL foreslog, at en weekend tildeles specialklubberne. Motivering er at styrke interessen for at stille på markprøver.

Der var herefter flere indlæg, hvor det bl.a. blev foreslået, at interesserede specialklubber kunne benytte den weekend, der er tildelt FJD. Der blev advaret mod, at det vil give et stort tryk på terrænerne, hvis alle specialklubber vil benytte sig af muligheden.

FEL havde konstateret, at det ikke står nogen steder, at man kan stille på hinandens klubprøver. AASJ oplyste, at det for mange år siden var besluttet i FJD. Dette er indeholdt i "Regler for afvikling af markprøver i FJD".

Beslutning blev udsat. Punktet tages op på et senere bestyrelsesmøde.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

Der var intet til dette punkt.

6.1. Forholdsregler for apporteringsprøver ved skærpet situation med fugleinfluenza.

Hvad vil der ske, hvis fugleinfluenzaen breder sig? Kan vi så holde apporteringsprøver med udlægning/udkastning af tamduer og gråænder? Punktet sættes på næste møde

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

Fra FUV var indkommet forslag om at omdøbe FUME til Danmarksmesterskabet for Fuldbrugsprøver.

Punktet overføres til næste møde.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)

Der var intet til dette punkt

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet (WEB)

Der var intet til dette punkt.

10.0 Valg. Orientering om foreslåede kandidater

Der var fremsendt et opdateret notat om de foreslåede kandidater. Der mangler forsat en kandidat til den ledige post i Slæb- og apporteringsprøveudvalget

11.0. Næste møde

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17 i Ejbyhallerne.

12.0. Eventuelt

Under dette punkt blev det konstateret, at det forventes, at de nye regler for udtagelse til DM træder i kraft i 2017. Spørgsmålet om, hvornår man må udtale sig efter et møde, blev rejst. Efter en kort debat var man enige om, at man internt i organisationerne må orientere om vedtagelser o. lign. inden referatet udsendes.

EP oplyste, at han vil arbejde for, at f. eks. prøver fra udlandet tilgodeser en races tarv. AASJ henviste til en tidligere diskussion om specialklubbers ønske om indførelse af forskellige avlsforbud, hvor DKK's formand Jørgen Hindse havde slået fast, at det er DKK's bestyrelses ansvar, at der ikke indføres regler, som strider imod en races tarv.

Mødet sluttede kl. 21.50.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

 

Kalender

2018
2019
2020