Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 15.10.2016
Referat DJU bestyrelse 15.10.2016 Udskriv Email
Søndag, 20. november 2016 13:48

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl. 15 på Danhostel Vordingborg, Præstegårdsvej 16-18, 4760 Vordingborg.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Flemming Sørensen (FS) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen til bestyrelsesmødet.

1. Dagsorden fastlægges

Efter at punkt 4.7. Frist for kritikker var tilføjet, blev forslag til dagsorden vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 8. august 2016 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

Referatet fra mødet den 8. august 2016 blev godkendt og underskrevet.

3.0. Organisationerne

3.1. Meddelelser fra organisationerne

FJD CJ kunne meddele, at 11 af FJD's specialklubber støtter Harris Jensens kandidatur til valg til Dansk Kennel Klubs (DKK) bestyrelse.

DKK EP kunne oplyse, at der var tilmeldt 12.400 hunde til DKK's udstilling i Herning. Derudover kunne EP oplyse, at tiden i øjeblikket bruges til VM-forberedelserne.

Danmarks Jægerforbund (DJ) KH orienterede om en drøftelse, der havde været i DJ's jagthundeudvalg om præmier på markprøver. DJ udleverer Holmegaard Glas. KH kunne ønske en mere ensartet norm for udlevering af glas i de forskellige organisationer og klubber. AASJ kunne oplyse, at FJD og specialklubberne udleverer Holmegaard Glas efter ret ens normer. Han vil udsende en oversigt og priser til orientering. EP var positiv for ens retningslinier

Der har været kritik af DKK's "sparerunde" med udlevering af diplomer kun til 1. præmietagerne. CHJ oplyste, at diplomerne er en forsøgsordning.

PV foreslog, at de økonomiske retningslinier for afvikling af prøver bliver ensrettet. AASJ oplyste, at det er forsøgt før, da det mange gange er de samme mennesker, der arrangerer prøverne for de forskellige klubber og organisationer. Nu er de forskellige organisationers retningslinier tilgængelige på DJU's hjemmeside under MUV

Efter flere indlæg blev det vedtaget at sætte dette emne på næste mødes dagsorden.

AB kritiserede den meget lange tilmeldingsfrist til efterårets vinderprøver og spurgte, hvem der har besluttet det? AASJ kunne oplyse, at det for flere år siden var besluttet, at der skal være en fælles tilmeldingsfrist for organisationernes vinderprøver, når septembers markprøver for åben klasse er afviklet, således at de respektive sekretærer kan koordinere overflytning fra overtegnede prøver til dem, hvor der er ledige pladser. Målet er, at alle kvalificerede får mulighed for at starte på en vinderprøve ugen før DM. Ansvaret for denne proces er uddelegeret til Markprøveudvalget.

Efter en kort debat blev det besluttet, at tilmeldingsfristen fremover skal være ca. 14 dage. Da prøverne i 2016 lå i den anden weekend af oktober, blev tilmeldingsfristen 3 uger.

3.2. Dansk Drentsche Patrijshond Klubs (DDPK) udmeldelse af FJD

Fra DKK's forretningsudvalg (FU) var den 20.09.2016 modtaget en skrivelse, hvori det anbefales, at DJU ikke sender nogen skrivelse til DDPK, idet DKK's FU mener det alene er en sag mellem FJD og DDPK. Det blev herefter besluttet, at DJU ikke sender noget brev til DDPK.

Herefter fulgte en debat med flere indlæg, hvor der bl.a. blev drøftet hvilke krav, der skal stilles til prøver, der kvalificerer til vinderklasser og brugsklasser på udstillinger. Det blev besluttet, at der arbejdes på at holde et møde med repræsentanter fra DJU og DKK's bestyrelse/forretningsudvalg for at få drøftet den fremtidige organisering af anerkendte prøver.

4.0. Dommerudvalget (DUV)

4.1. Dommerudvalgets rapport

Fra DUV var modtaget en rapport, hvori der bl.a. gives status for 7 dommeraspiranters uddannelsesforløb. FS supplerede med at oplyse, at nogen er helt i top, og nogen er blevet bedre. FS foreslog, at det bør overvejes at involvere ERFA-grupperne noget mere i behandlingen af forskellige emner, ligesom han ønskede oplyst, hvilke opgaver DJU forventer DUV løser.

På et spørgsmål fra CHJ om betaling af kørselsudgifter til dommeraspiranter blev det oplyst, at DUV bestræber sig på at begrænse disse omkostninger mest muligt.

4.2. Godkendelse af apporteringsdommere

DUV havde indstillet 4 aspiranter til autorisation som apporteringsdommere, som blev godkendt.

4.3. Aldersgrænse for ungdomsklassen

På DJU's møde den 8.08.2016 blev det vedtaget at hæve aldersgrænsen i ungdomsklassen til 3 år gældende fra 1. januar 2017. Reglen indføres med en prøvetid på 3 år.

CJ havde indsendt en opfordring til, at beslutningen tages op igen. CJ gav udtryk for flere årsager til, at to års reglen for unghunde fastholdes. Det er ikke hensigtsmæssigt med denne vedtagelse, hvorfor ungdomsklassens aldersgrænse skal holdes på to år.

Der fulgte herefter en længere debat, hvor en enkelt støttede CJ, mens øvrige indlæg fastholdt den trufne beslutning, som forhåbentligt vil medvirke til, at nogle hundeførere fortsætter med at arbejde med deres hunde og føre dem på markprøver. Til forslaget om, at 3 års reglen ikke skal gælde for engelske racer, blev advaret mod at dele denne regel op i kontinentale og engelske racer. Det blev slutteligt nævnt, at det frivilligt, om man vil stille i UK eller ÅK, når hunden er fyldt 10 måneder indtil den fylder tre år.

CJ meddelte, at spørgsmålet vil blive sat på dagsordenen på FJD's næste bestyrelsesmøde.

Som afslutning på punktet blev konkluderet, at vedtagelsen den 8. august om at hæve aldersgrænsen til 3 år fastholdes.

4.4. Ændringer i Fælles Markprøve Regler (FMR)

Der arbejdes på at fremlægge forslag til ændring af nogle punkter i FMR til vedtagelse på mødet først i 2017.

CJ omtalte, at han havde konstateret, at en hund kan blive jagtchampion, uden der er fældet fugl for den i situationen. Det bør efter hans mening ændres, så der skal stilles krav til, at der skal være fældet fugl for hunden i mindst én eller to situationer. Der var herefter en kort debat om andre situationer, hvor der måske skal lovgives mere præcist, men det blev også sagt, at der ikke kan lovgives om alle mulige detailler.

Sluttelig blev konkluderet, at forslag til ændringer bør så vidt det er muligt fremlægges inden FJD's bestyrelsesmøde i november måned.

4.5. Ad hoc udvalg vedr. redigering af FMR

Fra ad hoc udvalget var modtaget en rapport, hvori der er orienteret om de tiltag, udvalget arbejder med. I rapporten stilles spørgsmål til hvorledes klagesager m.m. skal behandles for "associerede prøver". Endvidere gøres opmærksom på, at en digital lancering af FMR på DJU's hjemmeside i en ny version vil kræve økonomiske ressourcer til professionel programmering og grafisk opsætning.

Det første spørgsmål kunne ikke umiddelbart besvares, og der vil blive arbejdet med at få afklaret problematikken.

Til det andet spørgsmål foreslog PV, at udvalget skal komme med et budget, hvori disse udgifter er indeholdt.

4.6. Ansøgning om dispensation til dommer

Fra DUV er modtaget en ansøgning om, at det tillades markprøvedommer Søren Stærkær at benytte en sekretær ved bedømmelse på markprøver. Efter en kort debat blev det vedtaget at tillade Søren Stærkær at benytte en sekretær, når han dømmer på markprøver i UK, ÅK og BK samt på apporteringsprøver.

4.7. Frist for kritikker

DUV var blevet gjort opmærksom på, at to kritikker fra forårets markprøver af en dommer først var lagt på Hundeweb i august og september. Vedkommende dommer havde oplyst, at kritikkerne havde været lagt på inden for den vedtagne tidsgrænse. Kritikkerne, som lå på en Word-fil på hans egen computer, var. efter han var blevet gjort opmærksom på manglen, igen blevet lagt på Hundeweb.

Efter en debat blev det besluttet at sende et brev til dommeren, hvori det understreges, at DJU ikke har kunnet konstatere, at kritikkerne ikke var lagt på Hundeweb inden for den vedtagne tidsgrænse og derefter af ukendte grunde var blevet slettet. Derfor får det ikke nogen konsekvens denne gang, men vedkommende vil være under observation mht. aflevering af kritikker.

5.0. Markprøveudvalget (MUV)

5.1. MUV's rapport

MUV havde fremsendt en rapport om udvalgets arbejde i det forløbne år. Rapporten indeholder bl.a. motivering for de to næste punkter.

ESK har fremsendt en ansøgning om at afholde en brugsprøve i forbindelse med deres 100 års jubilæum.

Punktet overføres til næste møde 5. december 2016.

5.2. Planer for 2017 – 2019

Fra MUV var modtaget forslag til reviderede planer for 2017 og 2018 samt forslag til en plan for 2019 Forslagene var motiveret i rapporten.

Punktet overføres til næste møde 5. december 2016.

5.3. Procedure for godkendelse af prøveregler

Punktet overføres til næste møde 5. december 2016.

5.4. Retningslinier for arrangører af prøver, herunder evaluering af anmeldt prøve 11.09.2016.

Punktet overføres til næste møde 5. december 2016.

5.5. Fremtidig organisering af prøver med jagthunde.

Punktet overføres til næste møde 5. december 2016.

5.6. Specialklubbers muligheder for afholdelse af kvalitetsprøver om efteråret.

Punktet overføres til næste møde 5. december 2016.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

Der var intet til dette punkt

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

Der er opstået et problem mht. kørselsgodtgørelse til dommeraspiranter på fuldbrugsprøver, idet FUV har vedtaget at betale en større kilometertakst end den af DJU vedtagne. Efter en kort debat blev det vedtaget, at FUV skal betale differencen mellem den udbetalte kørselsgodtgørelse og det beløb, som refererer til den af DJU godkendte takst.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)

Der var intet til dette punkt

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet (WEB)

Der var intet til dette punkt.

10.0 Valg. Orientering om foreslåede kandidater

Der var udsendt en information om foreslåede kandidater pr 1.10.2016. AASJ tilskriver de foreslåede kandidater for at få bekræftet, at de modtager valg.

11.0. Næste møde

Mandag den 5. december 2016 kl. 17 i Ejbyhallen.

12.0. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Mødet sluttede kl. 17,50.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Senest opdateret: Søndag, 20. november 2016 13:54
 

Kalender

2018
2019
2020