Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 08.08.2016
Referat DJU bestyrelse 08.08.2016 Udskriv Email
Lørdag, 27. august 2016 15:27

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde mandag den 8. august 2016 kl. 17,00 i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Flemming Sørensen (FS) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Thomas Moltesen Hansen (TMH) deltog under punkt 4.6.

PV bød velkommen med en særlig velkomst til Dommerudvalgets (DUV) nye formand Flemming Sørensen, der som formand for DUV er fast deltager på DJU’s bestyrelsesmøder og var med for første gang.

1. Dagsorden fastlægges

Efter at et nyt punkt 5.6. var fremsat, blev dagsordenen vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 29. februar 2016 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

FE havde et spørgsmål om noget i teksten kunne misforstås. Kort debat. Referatet blev godkendt og underskrevet.

PV påpegede, at der endnu ikke er udarbejdet den vejledning til dommerne jfr. pkt. 4, såfremt der observeres dårligt flyvende fugle på en markprøve. PV kommer med et oplæg. 

3.0. Organisationerne

3.1. Meddelelser fra organisationerne

FJD. CJ henviste til den engelske gruppes møde, hvor der var udtrykt ønske om, at det skal være muligt at få oplyst navnet på en forslagsstiller til en kandidat til et udvalg.

Dette affødte en længere diskussion, om det fortsat skal være en fortrolig og hemmelig oplysning hvem, der stiller forslagene. Spørgsmålet var blevet behandlet på DJU’s møde den 29.02.2016, hvor bestyrelsen havde vedtaget proceduren ved opstilling af valg til udvalg. Til sidst blev man enige om at fortsætte som vedtaget, men spørgsmålet kan tages op på mødet i januar 2017, såfremt der er argumenter for at ændre proceduren. Fordele og ulemper ved den hidtidige praksis bør belyses.

CJ og FE henviste til den kontinentale gruppes møde, hvor man havde drøftet kriterierne for udvælgelse af dommere til fuldbrugsprøver. De havde konstateret, at der tilsyneladende er en divergens mellem de grundlæggende kompetencer for, hvad der kræves for at en kontinental markprøvedommer kan dømme denne prøve, og de kriterier, der rent faktisk bliver lagt til grund for udvælgelsen af dommere til fuldbrugsprøver.

Dette affødte en debat, hvor der ganske kort blev givet en beskrivelse af, hvorledes en kontinental dommer kan opnå autorisation til at dømme disse prøver. Det skete oprindeligt på et kursus, efter man var blevet autoriseret som markprøvedommer. Senere foregik det med aspirantarbejde på en prøve. I dag er det indlagt i dommeruddannelsen, så alle nye kontinentale markprøvedommere har kompetence til at dømme på en fuldbrugsprøve.

Konklusionen blev, at det er vigtigt, at udvælgelseskriterierne er synlige og forståelige for alle. Der tages kontakt til fuldbrugsprøveudvalget for at sikre, at de oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiderne, opfylder dette krav og ikke kan misforstås.  

FE fremførte, at det er vigtigt helt generelt, at dem, der har brug for oplysninger, kan hente dem på de tilgængelige medier, samt at DJU skal være opmærksomme på, at disse informationer hele tiden bliver ajourført. Som eksempel nævnte han vedtagelsen på sidste bestyrelsesmøde jfr. pkt. 8 om datoen 15. april for sæsonstart for apporteringsprøver. Denne vedtagelse bør stå enten i kommissoriet for Slæb- og apporteringsprøveudvalget eller et andet sted, hvor dem, der vil afholde en sådan prøve, søger oplysninger.

Dette indlæg medførte en kort debat med opbakning til synspunktet. Vi skal alle være opmærksomme på, at man ikke skal regne med, at alle kender til ”at sådan har det altid været.” Diverse vedtagelser og retningslinier skal være tilgængelige og forståelige for enhver, der har behov derfor. AASJ følger op på det aktuelle eksempel og sørger for, at det fremgår af MUV’s informationer om tidsrum for afholdelse af prøver.

DKK EP orienterede om, at DKK’s udvalg for stående jagthunde i de sidste måneder har brugt mange kræfter på planlægningen af Verdensmesterskabet, Sct. Hubertus og Mediterranean CUP og alt, hvad deraf følger. Arrangementets styregruppe er meget taknemlige for den støtte og kæmpehjælp gruppen har fået fra en masse mennesker ud over hele landet.

Der er brugt megen energi på at forklare udlandet, at kun 5 specifikke stående jagthunderacer med tilladt halekupering må konkurrere i Danmark iht. dansk lovgivning.

DJ KH orienterede om den nye struktur i DJ med de to jagthundeudvalgs ansvars- og arbejdsområder.

3.2. Dansk Drentsche Patrijshond Klubs udmeldelse af FJD

DJU har via FJD modtaget en meddelelse om, at Dansk Drentsche Patrijshond Klub (DDPK) har meldt sig ud af FJD pr. 30. marts 2016. Da DDPK ved deres udmeldelse af FJD ikke mere er en del af DJU, undersøges, hvorvidt klubben fremover kan afholde anerkendte markprøver, apporteringsprøver og ræveslæbsprøver.

Ejere og førere af racen drentsche patrijshond kan fortsat deltage på anerkendte markprøver, apporteringsprøver og ræveslæbsprøver, som arrangeres af DKK og DJ, såfremt ejeren/føreren er medlem af disse organisationer. Ligeledes kan de deltage på slæb- og apporteringsprøver og fuldbrugsprøver, hvis de er medlem af én af disse to organisationer.

3.3. Udsætning af fjervildt. Feed Back på afholdte møder

PV gav et kort referat af forårets tre afholdte informationsmøder for prøveledere, hvor reglerne om udsætning af fuglevildt var blevet gennemgået. Der havde været en god tilslutning til møderne, og der var stor ros til foredragsholderne Jens Venø og Niels Søndergaard samt til EP. Deltagerne havde været meget engagerede på møderne, og det vurderes, at budskabet om reglerne var blevet forstået af alle.

Der var herefter en kort debat, hvor man tilsluttede sig. Som nævnt under punkt 2 skal vejledningen til dommerne udarbejdes. En vejledning som alle prøveledere, terrænledere og hundeførere også skal være bekendt med.

3.4. Jagtforsikring

CJ henviste til behandlingen af dette punkt på tidligere møder, og det blev aftalt, at FJD udarbejder en opdateret version af erstatningstaksterne for stående jagthundehunde, hvor også schweishunde, der kommer til skade på jagt, tilføjes.

4.0. Dommerudvalget (DUV)

4.1. Dommerudvalgets rapport

DUV havde fremsendt en rapport. Med reference til den havde FS følgende indlæg:

FS orienterede kort om de 7 markprøvedommeraspiranters status. Efter et vellykket modul 2 kursus havde man konstateret, at nogle aspiranter havde lidt problemer med kritikskrivningen fra forårets prøver. DUV har iværksat initiativer for at få rettet op på problemet.

De 4 apporteringsdommeraspiranter er i gang med deres aspirantarbejde på sommerrens apporteringsprøver.

DUV har gennemgået ERFA-gruppernes svar på de stillede spørgsmål i 2016. DUV vil overveje hvilke af de afgivne svar, der kan motivere en ændring af gældende regler eller gældende praksis.

Mht.Fælles Markprøve Regler (FMR) foreslår DUV, at der arbejdes frem i mod at vedtage enkelte ændringer af FMR på DJU bestyrelsesmøde i slutningen af januar 2017. Inspireret af svarene fra ERFA-grupperne drejer det sig bl.a. om dommerbegrænsning før DM og harmonisering af regler for ræveslæbsprøver med disciplinen på fuldbrugsprøver. Med hensyn til en evt. ændring af reglerne om IFF i kvalitetsklasserne og i vinderprøvekategorierne afventer DUV DJU’s bestyrelses behandling af dette emne. Det samme gælder forslaget om indførelse af en mellemklasse eller ændring af aldersgrænsen i ungdomsklassen til f. eks. 3 år.

Det blev vedtaget at arbejde frem imod en revision af FMR på mødet i januar 2017. Forslag til ændringer fremsendes til organisationerne, efterhånden som de fremkommer.

DUV foreslår, at de nye definitioner af kategori 2A og 2B på vinderprøver for engelske racer, som der er 100% opbakning til i den engelske dommerstand, vedtages på mødet den 8.08.2016. Dette blev vedtaget.    

DUV havde fremsendt et forslag til dommerbesætningen på DM 2017. Dette affødte en længere debat om systemet, der anvendes ved rangering af dommere i kategorier. FS oplyste, at DUV er indstillet på at ændre systemet, så der i stedet for en rangering efter antal dømte vinderprøver gives en kvalitativ bedømmelse. Problemet er bare, at der endnu ikke er kommet et forslag, som kan realiseres uden store udgifter.

Konklusionen af debatten blev, at det fremsendte forslag til en dommerbesætning på DM i 2017 udskydes til næste møde eller senest til mødet i januar 2017. Vedr. rangering af dommere blev det besluttet, at DUV udarbejder et forslag til kvalitetsbedømmelse af dommerne til DJU’s bestyrelsesmøde i januar 2017.    

Da FS pga. helbredsmæssige problemer ikke kan være til rådighed som reserve på DM i 2016,  foreslår DUV, at Erling Clausen indtræder i stedet for. Dette blev vedtaget.

FS refererede til en debat, der havde været ført på DUV’s møde om den stigende tendens blandt nogle hundeførere, som mener, at alt er til diskussion, og man f. eks. ikke behøver at respektere dommernes afgørelser, men er i sin gode ret til at brokke sig ud fra sit eget synspunkt om hvorledes ens egen ”dygtige hund” har klaret sig på en prøve. Udover det er til irritation for dommerne, kan det også skræmme dem, vi kunne tænke os at opfordre til at påbegynde en dommeruddannelse.

Indlægget medførte en længere diskussion, hvor der var både for og imod, om det var blevet værre. Som noget nyt er dog kommet de sociale medier, hvor nogle utilfredse hundeførere lufter deres meninger.

Til slut oplyste FS, at DUV har vedtaget, at der udarbejdes en artikel/opråb i næste nummer af Jagthunden, hvor det fremlagte problem kontant og klart fremlægges, og hvor der appelleres til den brede flok af veldisciplinerede hundeførere om at være behjælpelige med at stoppe brokhovedernes og kværulanternes uacceptable fremfærd.

4.2. Klagesager

En hundefører havde indsendt en klage over en dommers bedømmelse af hans hund på en markprøve i foråret. DUV og DJU havde gennemgået udsagnene fra klageren, den indklagede dommer og 5 vidner. Det blev besluttet at afvise klagen, idet dommeren efter DJU’s og DUV’s opfattelse har afgivet en korrekt bedømmelse i overensstemmelse med, hvad han har oplevet. Dommeren har efter flere vidners opfattelse givet hunden en korrekt bedømmelse.

Der var modtaget en indberetning af en hundefører for at have forladt en markprøve uden tilladelse fra dommeren. Efter en kort votering blev det vedtaget at undlade at idømme hundeføreren en disciplinær foranstaltning, idet DJU dels tog hensyn til beskrivelsen af forløbet samt vedkommendes uforbeholdne undskyldning. I skrivelsen til hundeføreren anbefales, at vedkommende sætter sig grundigere ind i FMR om krav til hundeførere.

Der var modtaget en indberetning af en hundeførers opførsel over for en dommer på en markprøve. På markprøven forsøgte hundeføreren at starte en diskussion med dommeren om bedømmelsen af hans hund. Efterfølgende henvendte vedkommende sig aggressivt til dommeren og udbad sig en kopi af dommerbogen. Det blev vedtaget at give hundeføreren en advarsel.

4.3. Betegnelsen/kategorien ”Ikke for fugl” 

Forslaget, om præmiegraden ”ikke for fugl” (IFF) i ungdoms-, åben- og brugsklasse skal bevares, har været sendt til høring i specialklubberne. Ud fra høringssvarene vil 3 specialklubber bevare IFF i kvalitetsklasserne, men 4 specialklubber vil fjerne den. DJU har ikke modtaget svar fra 5 specialklubber. Ud fra de foreliggende svar samt fra udsagn på bestyrelsesmødet i FJD vedtog DJU efter en kort debat at foreslå, at IFF fjernes fra kvalitetsklasserne ved revisionen af FMR i januar 2017, såfremt der ikke fremkommer nyt i sagen.

Forslaget om kategorien ”ikke for fugl” som kategori i vinderklasserne har også været sendt til høring. Her gav de samme klubbers høringssvar et flertal for at bevare IFF som kategori. Efter en kort debat blev det vedtaget, at IFF fortsat er en kategori i både den kontinentale og den engelske vinderklasse, mens forslaget om at indføre ”uden for kategori” i den engelske vinderklasse blev forkastet.

4.4. Revision af regler for Skovfugleprøven 

Forslag til ændring af reglerne for Skovfugleprøven har været sendt til høring i organisationerne. Forslaget indebærer bl.a. en indførelse af en brugsklasse med fældning af fugl, samt ændring af reglerne for opnåelse af skovfuglechampionatet. Efter høringen har DUV på basis af svar fra ERFA-grupperne om muligheden for at indføre et to-dommersystem på denne prøve foreslået, at der skal være denne mulighed.

Efter fremlæggelsen fulgte en debat, hvor der blev stillet forskellige spørgsmål til teksten. Det blev bl.a. foreslået at overveje et max. på 8 hunde pr. hold, men max. 10 blev fastholdt. Forslag om, at den ene dommer også kan være skytte, blev afvist. Debatten sluttede med, at forslaget blev godkendt inkl. muligheden for at benytte to dommere til ikrafttrædelse d.d. med en prøvetid på 3 år inden næste revision. Dog skal nogle af teksterne lige finpudses i et samarbejde mellem de juridiske konsulenter, FS og AASJ.  

4.5. Forslag om oprettelse af ny klasse på markprøver

Forslaget om at oprette en mellemklasse, som har været sendt til høring, har ikke fået opbakning.

Til gengæld er der bred støtte til, at aldersgrænsen i ungdomsklassen hæves fra 2 til 3 år. Klassen skifter dog ikke navn til begynderklasse.

Efter en debat blev det vedtaget, at fra den 1. januar 2017 kan hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er fyldt 36 måneder, starte i ungdomsklassen. Reglen indføres med en prøvetid på 3 år.

4.6. Ad hoc udvalg vedr. redigering af Fælles Markprøve Regler (FMR)

TMH startede med at motivere, hvorfor han og udvalget foreslår en ny opbygning af DJU’s prøveregler. For det første kan folk have svært ved at finde rundt i det regelkompleks, som i dag omfatter FMR samt fuldbrugsprøveregler, regler for DJ’s udvidede apporteringsprøve og Skovfugleprøven. For det andet vil den kendte model med FMR på papir i A5 format efterhånden være fortid, hvor der vil blive stillet krav til at hundeførere og dommere via deres IPad kan søge ind på reglerne og hurtigt finde frem til netop det afsnit, de har brug for.

I oversigtskemaet for det fremlagte forslag er de fælles administrative regler illustreret med en overordnet vandret bjælke. Prøverne er så opdelt i en sektion for Førskudsprøver, en for Jagtprøver, en for Efterskudsprøver og en for Konkurrence. Inden for hver sektion angiver lodrette søjler de enkelte prøver.

Går man ind på den enkelte søjle, f. eks. ”Kontinentale unghunde” under Førskudsprøver (markprøver), står der kun den tekst, som er relevant for netop denne prøve. Teksterne er dels hentet fra selve paragrafferne i FMR blandet med de tilhørende tekster fra vejledningerne. TMH viste forskellige eksempler på opbygningen af disse tekster.

Der udspandt sig derefter en længere debat, hvor der blev også blev stillet spørgsmål til nogle af de fremviste eksempler. Hovedindtrykket af indlæggene var en positiv holdning til, at udvalget arbejder videre med projektet, således at der kan blive udarbejdet et oplæg til, hvorledes det komplette regelkompleks for samtlige af DJU’s anerkendte prøver vil fremstå. Selvom det ikke er planen at ændre i de gældende regeltekster, vil der opstå mange spørgsmål, som der skal tages stilling til ved den skitserede opstilling. Herunder DJU’s kompetence i relation til organisationers prøver.

TMH fik fuldmagt til at supplere udvalget med hundeførere eller andre personer, som kan gå med i en konstruktiv dialog.     

5.0. Markprøveudvalget (MUV)

5.1. Dansk Pointer Klubs (DPK) ekstra vinderprøve 2018

På DJU’s møde den 3.02.2016 blev der givet tilladelse til, at de tre engelske specialklubber kan afholde en ekstra vinderprøve for alle engelske racer i forbindelse med deres 100 års jubilæer. DPK forespørger, om der kan placeres mere end 6 hunde, hvis der f. eks. starter 70 hunde.

Efter en kort debat blev det besluttet, at det kan der ikke. Klubben kan med henvisning til reglerne for opdeling af vinderprøver opdele de tilmeldte hunde på flere vinderprøver. Er der tilmeldt over 75 hunde, kan vinderprøven opdeles i tre vinderklasser med mulighed for at kunne placere i alt 18 hunde.   

5.2. Dansk Pointer Klubs internationale unghunde grandprix

DPK har ansøgt om afholdelse af et internationalt unghunde grand prix afviklet efter de samme regler, som gælder for Dansk Jagthunde Derby. Prøven afvikles således efter reglerne for en markprøve i ungdomsklasse, hvor de 6 bedste hunde også får registreret deres placeringer.

Efter en debat blev det besluttet at imødekomme ansøgningen.

5.3. Feed back for afvikling af rene tævehold på markprøver

FE gav et kort referat af, hvorledes afviklingen af et hold tæver inkl. nogle løbske var forløbet på Klubben for Gamle Danske Hønsehundes forårsmarkprøve. Der var ikke blevet registreret nogen gener ved, at disse tæver deltog på holdet. Det blev besluttet at forlænge dispensationen til og med 2017.

5.4. Forslag til ændrede retningslinier for udtagelse af kontinentale hunde til DM

Fra de kontinentale specialklubber var modtaget et forslag om, at der ved udtagelse af kontinentale hunde til DM benyttes de samme regler, som gælder for engelske racer.

AASJ havde udarbejdet et forslag til en tekst for sådanne regler, som blev omdelt. Efter en kort debat blev man enige om at støtte forslaget. Men man var betænkelig ved at indføre det allerede til at skulle gælde for DM i 2016, da man ikke kunne være sikker på, at alle deltagere på efterårets vinderprøve ville være bekendte med denne ændring, og der derfor kunne opstå diskussioner om hvilket regelsæt, der er gældende. Ændringen træder derfor i kraft fra og med 2017. FE sender det af AASJ udarbejdede forslag til høring i de kontinentale specialklubber.  

5.5. Korthaarklubbens Derbyprøve

Fra Korthaarklubbens formand var modtaget et sæt regler for Korthaarklubbens derbyprøve, som klubben vil have godkendt af DJU’s bestyrelse.

Efter en kort debat, hvor der blev udtrykt støtte til forslaget, blev det vedtaget at godkende regelsættet under forudsætning af, at det tydeligt kommer til at fremgå, at prøven skal dømmes af DKK/FCI autoriserede dommere.

5.6. 5-klub’s markprøve

FE fremlagde en sag, hvor en markprøve i weekenden 10.-11.september 2016 var blevet oprettet i 5-klub regi på Hundeweb. Denne weekend er reserveret FJD, hvorfor den burde være oprettet i FJD’s regi. Initiativtagerne til prøven havde været i god tro ud fra de svar, de havde fået af de forskellige instanser. Det blev aftalt, at det forsøges at få flyttet prøven i Hundeweb til FJD. Er dette ikke muligt, gives der dispensation til at den står under 5-klub regi, og den er åben for alle kontinentale racer.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

Der var intet til dette punkt.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

Der var intet til dette punkt.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)

AASJ oplyste, at regnskabet for 2015 var blevet revideret, og der var fremsendt ansøgning til Naturstyrelsen. Det reviderede regnskab blev sendt rundt.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet (WEB)

Der var en kort debat om de problemer, dommerne har med at få lagt deres kritikker på Hundeweb, hvis prøvelederen har afsluttet for hurtigt, inden han har overført hunde til det hold, hvor de startede.

10.0 Dispensationer

  1. Dispensation til engelske hunde om at bære et markeringsdækken udløber den 1.09.2016.
  2. Dispensation til Dansk Land- og Strandjagt om at arrangere apporteringsprøver udløber den 11.06.2017. Foreningen har ikke afholdt nogen prøver i 2016.
  3. Dispensation til Klubben for jagthunde uden specialklub (KJS) om dels at afholde prøver og dels tillade deres medlemmers hunde at deltage på DJU’s anerkendte prøver gælder så længe KJS deltager med observatørstatus i FJD’s bestyrelse.
  4. Spanielklubben har tilladelse til at afholde DJU apporteringsprøven. Klubben har ikke afholdt nogen DJU apporteringsprøve i 2016.

Det blev vedtaget at forlænge dispensationen for engelske hunde om at bære et markeringsdækken til 31.12.2016. I forbindelse med revisionen af FMR i januar 2017 skal der tages stilling til, om denne tilladelse skal indføres permanent, og om den evt. også skal gælde for kontinentale hunde.

Øvrige dispensationer, der fortsat er gældende, blev taget til efterretning.

11.0. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag 15. oktober 2016 kl. 15 på Vordingborg vandrehjem i forbindelse med DM.

12.0. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

 

 

Kalender

2018
2019
2020