Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 29.02.2016
Referat DJU bestyrelse 29.02.2016 Udskriv Email
Onsdag, 06. april 2016 18:50

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 29. februar 2016 kl. 17,00 i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen til Erling Clausen (EC), som deltog under behandlingen af punkt 4.4.

1. Dagsorden fastlægges

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 3. februar 2016 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

Referatet blev godkendt og underskrevet. Der var modtaget et svar fra Anton Dahl på fremsendt skrivelse jfr. DJU's referat af møde 3.02.2016 punkt 3.2.

3.0. Organisationerne

ONN meddelte, at Dommerudvalget (DUV) havde konstitueret sig med Flemming Sørensen som formand. ONN forespurgte, om det var i orden, at DUV udnævner 2 nye assistenter, én fra Jylland og én fra Sjælland. Dette blev accepteret.

EP oplyste, at i DKK gennemgås de regler, som klubber har fremsendt vedr. deres egne avlsprøver/testprøver. Disse prøver afholdes af de respektive klubber. Nogle regler kan ikke anerkendes, hvis de f. eks. strider mod almene danske regler for korrekt dyreetik. DKK godkender, at prøvens resultat kan registreres på Hundeweb, hvilket dog ikke betyder, at prøven kan opfattes som en anerkendt prøve, der kan kvalificere til vinderprøver o. lign.

4.0. Udsætning af fjervildt. Referat fra møde 30.11.15 og 20.01.2016 mellem DJU, DKK, DJ og FJD m.fl. og møder for prøveledere

På mødet den 30.11.2015 deltog repræsentanter fra DJ, FJD og DKK. Jens Venø Kjellerup indledte mødet med at fremlægge problemstillingen, som skal sikre, at der ikke foregår ulovlig udsætning af hønsefugle i forbindelse med afholdelse af markprøver. Det blev indstillet, at prøvelederne fremadrettet skal kunne dokumentere, hvornår udsætningen af fuglene er foregået. Det blev besluttet, at der ikke må afholdes markprøver, hvor der er udsat fjervildt i strid med lovgivningen.

På mødet den 20.01.2016 blev det slået fast, at fokus skal ligge på fortsat mulighed for uddannelse af jagthunde. Der var enighed om, at de gældende regler for udsætning af fjervildt som
udgangspunkt er gode nok. På mødet blev diskuteret, hvornår man lovgivningsmæssigt må træne på marken. Endvidere blev emnerne nedsættelse af et disciplinærudvalg, krav om prøvelederes dokumentation for køb af fjervildt og dato for udsætning, udfasning af forårsudsætning m.m. behandlet.

Punktet blev behandlet på møderne den 3.02.2016 og den 29.02.2016

På begge møder blev punktet drøftet indgående med mange indlæg. Nogle af disse indlæg handlede om forslaget om at nedsætte et disciplinærnævn, hvilket man besluttede ikke at gøre. Man var enige om, at konsekvenserne for markprøvesporten kan blive alvorlig, hvis der kommer sager pga. ulovlig udsætning.

På spørgsmålet om, hvad en dommer skal gøre, hvis han observerer dårligt flyvende fugle på en prøve og dermed får mistanke om ulovlig udsætning. Efter forskellige indlæg blev konklusionen, at DJU skal "klæde dommerne på" med en vejledning, så de er velforberedte om, hvorledes de skal agere, når de møder dårligt flyvende fugle på en prøve. Dommeren skal bede om et nyt terræn. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, stoppes afprøvningen. Dommeren skal begrunde sin beslutning over for hundeførerne.

Derudover blev det besluttet, at der i april måned afholdes tre landsdelsopdelte møder for alle prøveledere for markprøver og fuldbrugsprøver, hvor hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup DJ og jagtfaglig chef Niels Søndergaard DJ gennemgår regelsæt m.m. for udsætning af fjervildt. DJU's formand eller et DJU-bestyrelsesmedlem indleder og leder mødet.

5.0. Revision af regler for Skovfugleprøven

EC fik ordet og fortalte, at der skulle have været afholdt en test prøve, men det lykkedes desværre ikke. Han gennemgik derefter oplægget, hvor der indføres en brugsklasse med fældning af fugl. Adgangskravet om mindst en 2. præmie på anerkendt markprøve fastholdes. Det tillades, at GPS kan sættes på hundens dækken, hvis fører og dommer ønsker det. GPS'en er kun til dommerens brug. Der indsættes specifikke regler for apportering – eller manglende apportering. Ved forbiskud skal der apporteres et udkastet stykke fuglevildt af samme vildart som den rejste fugl. Der er forslag om at indføre et to-dommersystem på disse prøver, alternativt udnævne en observatør.

Det foreslås, at de dommere, der benyttes, skal være fortrolige med jagt på snepper. DUV vil på et tidspunkt udarbejde et forslag til en særlig uddannelse af dommere, der kan dømme skovfugleprøver.

Der var herefter forskellige indlæg om forslaget. Det blev vedtaget, at forslaget sendes til høring i specialklubberne og organisationerne inden 1. maj. De nye regler planlægges at kunne gælde fra efteråret 2016.

6.0. Forslag om oprettelse af ny klasse på markprøver

Under henvisning til punkt 5.6 og 5.7 på DJU's bestyrelsesmøde den 10.10.2015 var der fremlagt en disposition til brug for behandling af det stillede forslag.

Forslaget er sendt til høring i specialklubberne og organisationerne. DJU afventer høringssvarene, før forslaget behandles igen.

7.0. Krav om bestået apporteringsprøve for engelske racer

KH havde stillet spørgsmålet om, hvorfor der er forskel mellem kontinentale og engelske racer mht. krav om en bestået efterskudsprøve, før en hund kan starte på en forårsvinderprøve.

Det blev oplyst, at helt fra DJU-apporteringsprøven blev indført, har de engelske klubber været enige om, at kravet ikke skulle gælde forårsvinderprøver, hvor der ikke fældes fugl, således at en ung hund, der har fået 1. præmie i åben klasse, har mulighed for at starte på klubbens og organisationernes forårsvinderprøver.

PV oplyste, at spørgsmålet, om nævnte krav skal bortfalde hos kontinentale, havde været behandlet i DJ's hundeudvalg. Der var ikke tilslutning til at ændre nugældende regel.

Under debatten blev det nævnt, at kravet om to 1. præmier i ÅK/BK inden start i VK for kontinentale racer blev indført for ikke at risikere alt for mange hunde på VK-prøverne. Tiderne har ændret sig, idet der nu er færre hunde og flere vinderprøver. FE vil overveje, om kravet for kontinentale til VK bør ændres..

ONN udtalte, at det er OK med forskellig adgangskrav, samt at der ikke nødvendigvis skal kræves bestået apport før start på en forårsvinderprøve.

Konklusionen blev, at nugældende regler fortsat er gældende.

8.0. Sæsonstart for apporteringsprøver

KH havde fået spørgsmålet, om der kan afholdes apporteringsprøver i Marts måned.

Der fulgte nu en debat, hvor det bl.a. blev påpeget, at det har noget at gøre med vandtemperaturen. Det blev også påpeget, at der har været tradition for, at apporteringsprøverne lå efter den 15. april, hvor markprøverne var slut.

Man var enige om at fortsætte med den 15. april som skæringsdato.

9.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

9.1. FUV's rapport

FUV havde som svar på Niels Korsbæks skrivelse dateret 23.02.2016 sendt et svar om hvilke kriterier, FUV anvender, ved dommerpåsætning på fuldbrugsprøver. Der blev udtalt opbakning til dette svar.

9.2. FUV's regnskab og budget

FUV havde fremsendt et nyt forslag til regnskab. Dette viser en nettoudgift for udvalgets arbejde i 2015 på t.kr. 12.0. Dette beløb indeholder en investering på t.kr. 7,5 i diplomer og emblemer. Prøverne har totalt givet et overskud på t.kr. 2,8.

FUV ønsker at forhøje deres arbejdskapital til t.kr. 40,0, så udvalget har mulighed for at udbetale et forskud til prøvelederne i august måned til dækning af udgifter i forbindelse med udsætning af fuglevildt på prøveterrænerne. Derfor foreslår udvalget, at startgebyret hæves til 1.200 kr.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at hæve startgebyret til 1200 kr.

10.0. Økonomiudvalget (ØUV)

10.1. ØUV's rapport
10.2. Regnskab og budget

ØUV havde fremsendt et regnskab, der udviste et driftsresultat på t.kr. 135,6, hvilket er t.kr. 45.4 bedre end budgetteret. Favøren skyldes dels t.kr. 16.4 større indtægter end budgetteret, og dels t.kr. 17.6 mindre fælles administrative udgifter end budgetteret samt DUV's favør på t.kr. 13.0

ØUV havde fremlagt et budget for 2016 med en stigning på t.kr. 34.0 i forhold til budgettet for 2015. Stigningen skyldes bl.a. udgift til møde for prøveledere vedr. udsætning af fjervildt t.kr. 20.0 og stigning i DUV's budget på t.kr. 20.0.

Efter en kort debat blev regnskabet taget til efterretning og budgettet blev vedtaget. Organisationernes indskud for 2016 bliver således: DJ t.kr. 60, DKK og FJD hver t.kr. 30.

ØUV havde foreslået nogle gebyrjusteringer, og følgende blev vedtaget:

Markprøver brugsklasse hæves fra 500 kr. til 550 kr., markprøver efterårsvinderklasse hæves fra 500 kr. til 600 kr., ræveslæbsprøver hæves fra 150 kr. til 200 kr., og fuldbrugsprøver hæves fra 1.050 kr. til 1.200 kr.

Øvrige satser uændrede.

11.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet (WEB)

WEB havde gennemgået listen med fejl og mangler på Hundeweb fra forårets og efterårets prøver og kunne konstatere, at disse er små og ubetydelige. Brugerne, dvs. prøveopretterne og prøvelederne, gør det virkeligt godt.

Udvalget havde noteret, at DJU er enig i WEB's synspunkter omkring udenlandske dommeres benyttelse af Hundeweb og kritikskrivning. Dette bør præciseres over for klubberne for at opnå den rette effekt.

Udvalget arbejder videre med at få bragt overensstemmelse mellem tekst i FMR og Hundeweb. F. eks. om points skal registreres ved en bestået apporteringsprøve.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at tekst i FMR og Hundeweb skal være ens, ligesom de tog rapporten til efterretning.

12.1. Procedure for godkendelse af prøver

DJU's sekretær havde udarbejdet et notat til brug ved en afklaring af, hvad begrebet "godkendelse af prøver" betyder. Disse prøver er ikke dækket af begrebet "DJU's anerkendte prøver", hvis regler fremgår af FMR, regler for fuldbrugsprøver og regler skovfugleprøver.

Udover de anerkendte regler findes der d.d. 4 prøver for stående jagthunde, hvis resultater registreres i Hundeweb: DJ's udvidede apporteringsprøve, Dansk Jagthunde Derby for engelske racer, Dansk Breton Klubs apporteringsprøve og Dansk Münsterländer Klubs apporteringsprøve.

Disse prøver har ikke prædikatet "Godkendt af DJU".

Der fulgte nu en debat om de forskellige former for prøver, som dels er underlagt/anerkendt af DJU og dels er godkendt af DJU. Herunder hvilke dommere, der må dømme på de forskellige prøver.

Det blev besluttet, at såfremt en specialklub ønsker en prøve godkendt af DJU, skal dens regler opfylde følgende tre krav:

Prøven skal dømmes af FCI/DKK autoriserede dommere, formålet med prøven skal være i overensstemmelse med FMR § 1, og reglerne må ikke stride mod almene danske regler for korrekt dyreetik.

13.0. Procedure ved valg

På opfordring af et medlem i FJD's engelske gruppe havde DJU's sekretær udarbejdet et notat, hvor proceduren ved valg til DJU's udvalg var beskrevet.

Bestyrelsen gennemgik proceduren ved valg til DJU's udvalg. Bestyrelsen besluttede at fastholde reglen om, at ved indsendelse af forslag er det kun sekretæren, der kender navnet på forslagsstilleren, så fortroligheden bevares. Det er vigtigt at understrege, at det er den foreslåede person, der er den vigtigste, og ikke hvem der har foreslået vedkommende.

Det godkendte notat udsendes som bilag til referatet.

14.0. Næste møde

Mandag den 8. august kl. 17 i Ejbyhallen.

15.0. Eventuelt

CJ oplyste, at der var modtaget et brev fra Dansk Jagtforsikring jfr. punkt 3.1. 2. afsnit i DJU's referat fra 3.02.2016. CJ anbefalede, at specialklubberne udarbejder nogle formuleringer til avlsgodkendelser af deres racer til brug for forsikringens værdiansættelse af erstatninger. Der var herefter flere indlæg om værdisætningen af de enkelte racer. FJD's bestyrelse følger op på sagen.

ONN refererede kommentarer fra DUV's møde mht. forrige mødes punkt 4.7. Reaktioner på klagesager. DUV's medlemmer syntes, at argumentationen havde været noget tynd. FE replicerede, at han havde refereret, hvad han havde fået forelagt.

PV takkede ONN for et godt samarbejde i den tid, han havde siddet i DUV. ONN replicerede, at det havde været spændende at deltage i DJU's møder.

Mødet sluttede kl. 21,33.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent.

 

Kalender

2018
2019
2020