Kommissorium for økonomiudvalget under Dansk Jagthunde Udvalg Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 14:13STRUKTUR

 • Økonomiudvalget (ØUV) er et underudvalg på 3 regnskabskyndige, økonomisk indsigtsfulde medlemmer under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), nedsat af DJU's bestyrelse efter indstilling fra DJU's organisationer.
 • Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Dog kan DJU's bestyrelse til enhver tid ændre ØUV's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 3 fortløbende valgperioder.
 • ØUV vælger selv sin formand. DJU's formand er født medlem af ØUV.

OPGAVER

 • ØUV er ansvarlig for DJU's regnskabsføring og forelægger på DJUs bestyrelsesmøde i januar et udkast til regnskab indeholdende regnskabsberetning over DJU's samlede aktiviteter for afvigte regnskabsår, kalenderår. Senest 1. marts udsendes til bestyrelsen et nyt udkast til regnskab, såfremt der efter bestyrelsesmødet er foretaget rettelser eller nye posteringer.
 • ØUV opstiller til forelæggelse for bestyrelsen et budgetforslag, der sikrer det fornødne økonomiske grundlag for gennemførelsen af DJU's aktiviteter. Budgettet skal foreligge senest på DJUs bestyrelsesmøde i januar.
 • ØUV er forpligtet til kritisk at gennemgå de øvrige DJU-udvalgs budgetter og regnskaber og kan fremkomme med kommentarer herom til DJU's bestyrelse.
 • ØUV fastlægger hovedretningslinier for og giver vejledning i den økonomiske styring af prøver i DJU's regi, herunder udstikker retningslinier for økonomiske dispositioner, som administreres af prøveledere m.fl., f.eks. retningslinier for betaling af terrænleje, for nedlagt eller udsat vildt o.lign.
 • ØUV fremsætter på basis af indgåede informationer og forslag fra de øvrige DJU-udvalg forslag til og ajourføring af startgebyrer, kørselsgodtgørelse m.v. for alle prøver i DJU's regi.

Bemærkninger
Bemærkninger til 2., a.:

 • DJU's aktiviteter finansieres ved
 • Faste tilskud fra DJU's organisationer.

Tilskuddene er variable efter DJU's aktivitetsniveau. Organisationerne har dog forpligtet sig til mindst at betale a conto 50.000 kr. for DJ's vedkommende og 25.000 kr. for DKK's og FJD's vedkommende. Tilskuddene betales forlods på anfordring for et år ad gangen.

Såfremt DJU's indtægter og tilskuddene, jf. punkt 3 a., i henhold til det godkendte regnskab i et givent år overstiger udgifterne, kan der tilbageføres til DJU's organisationer en forholdsmæssig andel af tilskuddene. Den disponible kapital bør dog altid kunne dække de forventede udgifter et kvartal frem.

 • En af DJU nærmere fastsat andel af prøvegebyret fra samtlige autoriserede prøver i DJU's regi. Beløbet indbetales af den arrangerende organisation til DJU senest en måned efter prøvens afholdelse. Der føres kontrol via præmielister, hvor en kopi skal medsendes til DJUs sekretariat. For vinderprøver oplyses tillige antal deltagende hunde.
 • Tilskud fra offentlige eller private midler.
 • Evt. sponsorstøtte.

Sponsorstøtte kan kun komme på tale vedr. rene konkurrenceprøver og ifølge skriftlig aftale med sponsor.

DJU's udgifter omfatter typisk

 • Kørselsgodtgørelse til alle medlemmer af DJU's udvalg (Fra 1. juli 1992 betales kørselsgodtgørelse vedr. udvalg af DJU's kasse og påføres de enkelte udvalgs regnskab. Dette sker i konsekvens af, at udvalgsmedlemmerne vælges centralt).
  (Bemærk: transportudgifter til bestyrelsesmedlemmer betales som hidtil af de resp. organisationer)
 • Udgifter til bestyrelsesmøder og udvalgenes arbejde i øvrigt, incl. materialer o.lign.

(3) Dommeruddannelsen generelt.

(Udgifter til afholdelse af seminarer, kurser og møder for dommere og dommeraspiranter)

(4) Udgifter til fælles prøvearrangementer.

(f.eks. DM for stående jagthunde)

Slæb- og apporteringsprøver, apporteringsprøver, fuldbrugsprøver o.lign., der arrangeres i DJU's regi, skal principielt balancere, hvorfor gebyrerne hele tiden skal justeres i takt med prisudviklingen. Det skal tilstræbes, at disse prøver samlet giver et mindre overskud, som opføres i balancen som et passiv, der op- eller nedskrives år for år med over/underskud.

(5) Administrationsbidrag til sekretariatet, porto, papir og andre forbrugsartikler.

Således vedtaget af bestyrelsen for Dansk Jagthunde Udvalg.

København, den 26. august 2003

P.b.v.

 

___________________ _______________ ___________________

Danmarks Jægerforbund Dansk Kennel Klub Fællesrepræsentationen

 

Kalender

2018
2019
2020