Kommissorium for markprøveudvalget under Dansk Jagthundeudvalg Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 11:18

Struktur

Markprøveudvalget (MUV)
er et udvalg på 3 erfarne og aktive jagthundesportsfolk under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), nedsat af DJU's bestyrelse efter indstilling fra DJU's organisationer. Udvalgsmedlemmerne skal have kendskab til jagt med stående jagthund.

  • Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Dog kan DJU's bestyrelse til enhver tid ændre MUV's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 3 fortløbende valgperioder.
  • MUV vælger selv sin formand, som én gang årligt med tale- men uden stemmeret kan deltage i et af DJU's bestyrelsesmøder.

Opgaver

  • MUV er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse og koordinering af anerkendte markprøver i Danmark.
  • MUV koordinerer i samarbejde med de øvrige markprøvearrangerende organisationer og i samarbejde med andre berørte DJU-udvalg datoerne for samtlige anerkendte markprøver. MUV forelægger senest i januar en terminsliste for næstfølgende kalenderår til godkendelse i DJU, således at planlægningen altid er mindst et år forud.
  • MUV udarbejder vejledende retningslinier for afvikling af anerkendte markprøver og forestår udarbejdelse/ajourføring af en instruktion og vejledning for prøveledere. Retningslinier for de økonomiske dispositioner vedrørende afvikling af markprøver udstikkes af økonomiudvalget (ØUV).
  • MUV er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af DM for stående jagthunde.
  • MUV er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DJU's økonomiudvalg (ØUV) indsende regnskab for indeværende kalenderår samt budgetforslag for næste år.

Bemærkninger

Bemærkninger til 1., a.:

Det bør tilstræbes, at MUV's medlemmer vælges, således at de repræsenterer hver sin landsdel f.eks. henholdsvis Nordjylland og Midtjylland, Sydjylland og Fyn samt Sjælland og Øerne. De enkelte udvalgsmedlemmer kan således forestå en koordinering af prøveterrænerne i den af dem repræsenterende landsdel. Dette skal ske frivilligt, men dels er der behov for at lette belastningen på eksisterende, meget brugte prøveterræner, og dels behov for at udforske og etablere nye, velegnede terræner.

De i (1) anførte aktiviteter vedrørende terrænerne, er et væsentligt led i MUV's kommissorium.

Bemærkninger til 2., c.:

MUV bliver således et "pædagogisk" udvalg mht. at oplære prøveledere og at holde

eksisterende prøvelederes viden ajour. De markprøvearrangerende organisationer assisteres løbende af en stab af dygtige, effektive og rutinerede prøveledere og disses hjælpere. Ved prøvelederskift har der vist sig at være behov for vejledning og støtte til den nye prøveleder.

Vedr. ØUV's retningslinier tænkes her f.eks. på niveauet for terrænleje, på udgifter til udsat og nedlagt vildt, kørselsgodtgørelse m.v.

Således vedtaget af bestyrelsen for Dansk Jagthunde Udvalg.

København, den 26. august 2003

P.b.v.

___________________ _______________ ___________________

Danmarks Jægerforbund Dansk Kennel Klub Fællesrepræsentationen

 

Kalender

2018
2019
2020