Hjem Markprøveudvalg (MUV)
Kriterier for fordeling af prøvedatoer Udskriv Email
Onsdag, 10. august 2016 19:43

Markprøveudvalget (MUV) er iht. deres kommissorium ansvarlig for den overordnede tilrettelæg-gelse og koordinering af anerkendte markprøver i Danmark. MUV koordinerer i samarbejde med de øvrige markprøvearrangerende organisationer og i samarbejde med andre berørte udvalg datoerne for samtlige anerkendte markprøver.

MUV benytter følgende kriterier i administrationen af dette arbejde:

Forårsmarkprøver

De anerkendte forårsmarkprøver starter normalt i den anden weekend i marts. Alle forårsmarkprø-ver skal være afviklet senest den 15. april af hensyn til ynglende hønsefugle. Dog kan dispenseres herfra på Bornholm.

Begrundelsen for først at starte den anden weekend i marts er hensynet til lokale markprøver. Disse lokale markprøver er bl.a. væsentlige som træning for og instruktion af nye hundeførere. Endvidere er de vigtige som læreplads for dommerelever og dommeraspiranter.

Bornholm: På Bornholm kan dispenseres fra kravet før 15. april, da foråret normalt kommer senere til Bornholm. Endvidere kan markprøver afvikles på én weekend, hvor FJD står for den ene dag og DJ for den næste af hensyn til besparelse på dommeres kørselsomkostninger.

Der er skabt præcedens for, at Danmarks Jægerforbund (DJ) disponerer over Skærtorsdag og 2. på-skedag, som Landsjagtforeningen i sin tid havde dispositionsret over. Det er aftalt, at specialklub-ber, som kan benytte de andre påskedage til deres forårsmarkprøve, kan anvende Skærtorsdag og 2. påskedag i forbindelse med f. eks. jubilæer.

Traditionelt tildeles FJD den anden weekend og DJ den tredje weekend i marts. Når DJ disponerer over to weekends, refererer det til, at Dansk Jagtforening og Landsjagtforeningen i sin tid havde denne ordning.

Specialklubberne får normalt muligheden for at placere deres forårsmarkprøve i én af to weekends efter FJD og DJ. Den ene weekend kan være nogle af påskedagene. Når specialklubberne kommer efter FJD og DJ, er det af hensyn til vinderklasserne, for at så mange som muligt har haft chance til at erhverve en 1. præmie i åben klasse inden. Nogle specialklubber benytter også fredagen før weekenden til kvalitetsklasserne.

Nogle specialklubber vil først holde deres forårsmarkprøve efter 1. april for at kunne udsætte ager-høns på terrænet.

Dansk Kennel Klub (DKK) får normalt tildelt hverdage i tre uger til deres forårsvinderprøver. DKK's mesterskabsprøve afholdes efter specialklubbernes forårsvinderprøver i en weekend, hvis det kan lade sig gøre inden 15. april, eller på nogle hverdage.

DJ's forårsvinderprøver er i de første to år blevet afholdt på hverdage i samme tre uger som tildelt DKK. Det forudsættes, at DKK og DJ indbydes koordinerer prøvedatoerne.

FJD og DJ er udover nævnte weekends tildelt hverdage i bestemte uger, dog kun mandage, tirsdage og onsdage op til en weekend, som specialklubberne disponerer over.

Dispensationer: Der kan efter ansøgning til MUV dispenseres for, at en markprøve kan placeres i den første weekend i marts, såfremt det ikke kolliderer med en lokal markprøve. Endvidere kan FJD og DJ aftale indbyrdes, at den ene organisation kan benytte den andens prøvedato i et givent område til at afvikle en markprøve der.

Dansk Jagthunde Derby (DJD) var oprindelig tildelt to prøvedage på FJD's datoer, da DJD omfatter FJD's engelske specialklubber. DJD har efter aftale med DJ fået lov til at disponere over en lørdag, som er tildelt DJ, til 2. heat og matchning. Indledende heat afvikles fredagen før.

Efterårsmarkprøver – kvalitetsklasser

DJ er tildelt den første weekend i september og FJD den anden weekend i september til deres mark-prøver for ungdoms- og åben klasse. (For en del år siden skiftede man til at have enten den 1. eller 2. weekend, men det forvirrede prøvelederne, så derfor indførtes denne faste fordeling). Der har ikke været udtalt ønske om at holde markprøve på hverdage i de første uger af september. Organisa-tionerne kan efter 1. oktober arrangere mindre markprøver på både hverdage og søndage indtil 30. november.

DKK er af DJU's bestyrelse tildelt at holde alle brugsprøver. Dog kan en specialklub eller en orga-nisation f. eks. i forbindelse med et jubilæum søge om at afholde en brugsprøve.

DKK tildeles perioden fra 16. september og tre uger frem til afholdelse af brugsprøver. Dog undta-ges den weekend, hvor specialklubberne holder deres vinderprøver. Derudover kan DKK afholde enkelte mindre brugsprøver i oktober og november med respekt for DM og vinderprøver.

Efterårsvinderprøver

Danmarksmesterskabet (DM) afvikles på den anden eller tredje søndag i oktober.

I weekenden 2 uger før DM afvikles specialklubbernes vinderprøver. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan en specialklub søge MUV om at afholde deres vinderprøve 3 uger før DM.

I dagene fredag, lørdag og søndag 8 dage før DM afvikles organisationernes vinderprøver. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan en vinderprøve også afvikles om torsdagen 10 dage før DM. Den kan derimod ikke afvikles om mandagen 6 dage før DM af hensyn til DM's lodtræning, kata-logudformning m.m.

Danmarks Jægerforbund har deres faste 2 vinderprøver opdelt på engelske og kontinentale racer. Den ene prøve benævnes Vest og holdes normalt i Jylland, og den anden benævnes Øst og holdes Øst for Storebælt.

FJD har deres faste vinderprøve opdelt på engelske og kontinentale racer, som afvikles i de forskel-lige landsdele over en treårig turnus. I de sidste par år han man sprunget Fyn over og i stedet for af-holdt to i Jylland efter hinanden.

Dansk Kennel Klub har deres faste vinderprøve opdelt på engelske og kontinentale racer, som i de sidste mange år har været placeret i Jylland.

Den 5. vinderprøve opdelt på engelske og kontinentale racer afvikles skiftevis af DJ, DKK og FJD i en treårig turnus og afvikles øst for Storebælt (se neden for).

Øst for Storebælt. Det er aftalt, at der altid afholdes mindst to vinderprøver (opdelt på engelske og kontinentale racer) øst for Storebælt. DJ's vinderprøve Øst ligger fast år for år. MUV foreslog i 2015, at den 5. vinderprøve, der går på skift mellem de tre organisationer, altid afvikles Øst for Storebælt. Dette forslag tilsluttede DJU sig.

Den 6. vinderprøve for kontinentale racer afvikles skiftevis af DJ, DKK og FJD i en treårig turnus.

Organisationerne kan afvikle vinderprøver efter DM i oktober og november. Nogle af disse vinder-prøver afvikles med eet hold efter særlige regler.

Fuldbrugsprøver

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) kan placere de fleste af deres fuldbrugsprøver i september efter den 16. september. Fuldbrugsprøvemesterskabet afholdes efter DM. Derudover afvikles enkelte fuld-brugsprøver i oktober efter DM. Nogle fuldbrugsprøver kolliderer med specialklubbernes efterårs-vinderprøver.

Slæb- og apporteringsprøver

Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU) kan placere deres slæb- og apporteringsprøver i juni, juli og august måned.

Apporteringsprøver

Alle organisationer (DJ, DKK og FJD) og specialklubber kan afholde DJU's anerkendte apporte-ringsprøver i perioden 15. april til november. Normalt holdes de fleste prøver i perioden juni til og med august. Det skal være én af nævnte organisationer eller en specialklub, der står som arrangør af prøven. DKK har indtil nu ikke afholdt apporteringsprøver.

DJ kan i samme periode afholde DJ's udvidede apporteringsprøve.

 

Senest opdateret: Onsdag, 10. august 2016 19:47
 

Kalender

2018
2019
2020