Hjem Dommerudvalg (DUV) Dommeruddannelsen Bilag A
Orientering om dommeruddannelsen, Bilag A Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 10:52

Bilag A

Uddannelse som Markprøvedommer

(kvalifikationskrav m.v.)

1. Indledning

Ifølge bemyndigelse fra Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) forestår Dommerudvalget (DUV) uddannelsen af markprøvedommere for stående kontinentale og engelske jagthunde.  En oversigt over uddannelsesforløbet fremgår af Bilag B.

2. Invitation til orientering om dommeruddannelsen

Via annoncer i relevante medier (Jæger, Jagthunden, Hunden og organisationernes og specialklubbernes hjemmesider) inviterer DJU og DUV interesserede hundeførere til et etdags seminar indeholdende orientering om uddannelsen af markprøvedommere. Deltagerne kan efterfølgende på bilag C ansøge om optagelse som dommerelev. Ansøgningen sendes til DUV v/ DJUs sekretariat inden en nærmere fastsat dato.

3. Krav til etik, fysik og psyke

Eleven skal nyde almindelig respekt blandt hundeførerne, ligesom vedkommendes personlige adfærd ikke må give anledning til bemærkninger. Eleven skal være i så god fysisk form, at han/hun uden problemer kan færdes som dommer en hel dag i skiftende terræn og omskifteligt vejr. Eleven skal være i så god psykisk form, at han/hun uden problemer kan tackle de psykiske stresssituationer, en dommer kan komme ud for på en markprøve.

4. Krav om faglig indsigt

Eleven skal kunne dokumentere, at han/hun har stor praktisk erfaring med jagt med stående hønsehund samt et solidt, generelt kendskab til denne, til dens dressur og arbejde. Disse krav opfyldes ved, at eleven selv fører hund på jagt og prøve. Det er hensigtsmæssigt, hvis eleven på tilfredsstillende måde har fungeret som dommer på et antal lokale ikke autoriserede markprøver, men det er ikke et krav.

5. Krav om præstation med hund

Eleven skal have ført mindst to af ham/hende ejede og dresserede hunde frem til præmiering i ÅK/BRK og hér have opnået mindst en 1. præmie. Engelske elever skal mindst én gang have ført en hund på en brugsprøve. Kontinentale elever skal mindst én gang have ført hund på en fuldbrugsprøve. Endelig skal eleven inden for de sidste 5 år have ført mindst en af ham/hende ejet og dresseret hund i efterårs-VK. Disse krav indbefatter, at engelske hhv. kontinentale elever skal have stillet med en af de nævnte hunde på DJUs Apporteringsprøve hhv. Slæb- og Apporteringsprøve eller Jægerforbundets Udvidede Apporteringsprøve.

6. Dispensationsmulighed

Såfremt eleven ikke opfylder alle nævnte krav, kan DUV indstille til DJUs bestyrelse, at der i særlige tilfælde gives dispensation til at godkende, at kandidaten starter på en elevuddannelse. DUV kan indstille, at en kandidat ikke godkendes.

7. Blanketgang

Blanketten ”Ansøgning om optagelse som dommerelev (bilag C)” udfyldes af kandidaten med behørig dokumentation af præmierede hunde. Blanketten sendes til DUV v/DJUs sekretariat inden en nærmere fastsat dato.

DUV/DJUs sekretariat videresender information om de indkomne ansøgere til DJUs bestyrelses-medlemmer repræsenterende organisationerne Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub og FJD med anmodning om godkendelse af kandidaterne som dommerelever inden en bestemt tidsfrist. Der sendes også en særlig høringsskrivelse til DKKs bestyrelse.

DJUs bestyrelse træffer beslutning om kandidaten kan godkendes og derefter kan påbegynde en uddannelse. De kandidater, som kan godkendes af alle tre organisationer, er automatisk godkendt af DJUs bestyrelse. De kandidater, hvis ansøgning blot én af organisationerne ikke kan godkende, sendes herefter til endelig behandling i DJUs bestyrelse. Indsigelsen mod godkendelse skal motiveres skriftligt. DJUs bestyrelse træffer herefter beslutning om kandidaten kan godkendes og derefter påbegynde en uddannelse.

8. Første forløb af uddannelsen

Når kandidaterne er godkendt af DJUs bestyrelse, kan de påbegynde en uddannelse som dommerelever.

Elevuddannelsen starten med, at DUV indkalder dommereleverne til endagsseminaret Modul 1, der som regel afholdes tidligt på året.

Efter Modul 1 - kurset vurderer DUV, om dommereleven skal gå videre i uddannelsesforløbet og tilknyttes en mentor, som anviser og arrangerer, at dommereleven kan deltage på anerkendte kvalitets- og brugsprøver samt diverse efterskudsprøver.

Efter at dommereleven har gået som elev på de anviste prøver, fremsender de dommere, der har haft vedkommende som elev, en udtalelse om vedkommendes kvalifikationer til DUV.

Det kræves også, at dommereleven/dommeraspiranten på tilfredsstillende måde fungerer som dommer på et antal lokale, ikke autoriserede markprøver.

På basis af disse udtalelser vurderer DUV, om dommereleven kan gå videre i uddannelsesforløbet som dommeraspirant og dermed indkaldes til todagesseminaret MODUL 2, der som regel afholdes tidligt på året.

Efter Modul 2-kurset vurderer DUV om dommeraspiranten skal gå videre i uddannelsesforløbet og under autoriserede dommere deltage på anerkendte prøver som dommeraspirant. Dommeraspiranten tilknyttes et DUV-medlem som mentor.

9. Andet forløb af uddannelsen

Aspiranten skal under autoriserede markprøvedommere deltage på kvalitetsprøver for henholdsvis kontinentale racer og engelske racer om foråret, samt en vinderprøve, der afvikles i jagttiden. Kontinentale aspiranter gennemgår endvidere en fuldbrugsprøve, og engelske aspiranter en brugsprøve.

DUV gennemgår aspirantens skriftlige kritikker fra markprøverne samt udtalelserne fra dommerne og giver efter prøverne aspiranten skriftlig meddelelse om evt. fejl og mangler og træffer om fornødent beslutning om, at én eller flere prøver skal gås om, alternativt at uddannelsen afbrydes.

10. Eksamen

Hvis aspirantens arbejde på de indledende prøver er godkendt af DUV, indkaldes aspiranten til den afsluttende prøve, der afholdes i februar/marts måned. Kontinentale resp. engelske aspiranter skal på en lokal, ikke autoriseret markprøve dømme et hold hunde under opsyn af et DUV medlem samt yderligere én af DUV udpeget dommer. Aspiranten skal selvstændigt disponere prøvedagen, præmiere hundene og give en mundtlig kritik af samtlige hunde. Aspiranten indsender sin skriftlige kritik af de bedømte hunde til DUV senest tre uger efter prøvens afholdelse. Af kontrolhensyn skriver DUV medlemmet eller den udpegede dommer egne kritikker.

11. Autorisation

På baggrund af det af DUV godkendte uddannelsesforløb indstiller DUV aspiranten til DJUs/DKKs autorisation.  Denne vil bl.a. være betinget af, at aspiranten til enhver tid er medlem af DKK og en specialklub tilknyttet FJD samt i besiddelse af gyldigt jagttegn.

DOMMERUDVALGET

15.10.2011

Senest opdateret: Onsdag, 09. november 2011 09:19
 

Kalender

2018
2019
2020