Hjem Dommerudvalg (DUV)
Apporteringsdommere - Bilag V Udskriv Email
Onsdag, 09. november 2011 09:19

UDDANNELSE SOM APPORTERINGSDOMMERE

(kvalifikationskrav m.v.)

1. Indledning

Ifølge bemyndigelse fra Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) forestår Dommerudvalget (DUV) ud-dannelsen af apporteringsdommere for stående kontinentale og engelske jagthunde.

2. Invitation til at deltage i uddannelsen

Via annoncer i relevante medier (Jæger, Jagthunden, Hunden og organisationernes og special-klubbernes hjemmesider) inviterer DJU og DUV interesserede hundeførere til at melde sig til en uddannelse som apporteringsdommere. Ansøgere kan på bilag X ansøge om optagelse som dom-merelev. Ansøgningen sendes til DUV v/ DJUs sekretariat inden en nærmere fastsat dato.

3. Krav til etik, fysik og psyke

Eleven skal nyde almindelig respekt blandt hundeførerne, ligesom vedkommendes personlige adfærd ikke må give anledning til bemærkninger. Eleven skal være i god fysisk form. Eleven skal være i så god psykisk form, at han/hun uden problemer kan tackle de psykiske stresssituati-oner, en dommer kan komme ud for på en apporteringsprøve.

4. Krav om faglig indsigt

Eleven skal kunne dokumentere, at han/hun har stor praktisk erfaring med jagt med stående høn-sehund samt et solidt, generelt kendskab til denne, til dens dressur og arbejde. Disse krav opfyldes ved, at eleven selv fører hund på jagt og prøve. Det er hensigtsmæssigt, hvis eleven på tilfredsstillende måde har fungeret som dommer på et antal lokale ikke autoriserede apporte-ringsprøver, men det er ikke et krav.

5. Krav om præstation med hund

Eleven skal have ført mindst én hund til at bestå DJUs anerkendte apporteringsprøve eller Dan-marks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve eller Slæb og Apporteringsprøven..

6. Blanketgang

Blanketten "Ansøgning om optagelse som apporteringsdommerdommerelev (bilag P)" udfyldes af kandidaten med behørig dokumentation om hunde, der har bestået de krævede apporterings-prøver. Blanketten sendes til DUV v/DJUs sekretariat inden en nærmere fastsat dato.

DUV/DJUs sekretariat videresender information om de indkomne ansøgere til DJUs bestyrelses-medlemmer repræsenterende organisationerne Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub og FJD med anmodning om godkendelse af kandidaterne som dommerelever inden en bestemt tids-frist. Der sendes også en særlig høringsskrivelse til DKKs bestyrelse. DUV kan indstille, at en kandidat ikke godkendes.

DJUs bestyrelse træffer beslutning om kandidaten kan godkendes og derefter kan påbegynde en uddannelse. De kandidater, som kan godkendes af alle tre organisationer, er automatisk godkendt af DJUs bestyrelse. De kandidater, hvis ansøgning blot én af organisationerne ikke kan godkende, sendes herefter til endelig behandling i DJUs bestyrelse. Indsigelsen mod godkendelse skal motiveres skriftligt. DJUs bestyrelse træffer herefter beslutning om kandidaten kan godkendes og derefter påbegynde en uddannelse.

7. Uddannelsens forløb

Når kandidaterne er godkendt af DJUs bestyrelse, kan de påbegynde en uddannelse som apporteringsdommerelever.

Elevuddannelsen starten med, at DUV indkalder eleverne til et endagsseminar, hvor prøveregler-ne for DJUs anerkendte apporteringsprøve og Danmarks Jægerforbunds udvidede apporterings-prøve gennemgås. .

Efter kurset vurderer DUV, om eleven skal gå videre i uddannelsesforløbet og under autorisere-de dommere deltage på de to apporteringsprøver som dommeraspirant.

DUV gennemgår aspirantens points og skriftlige kritikker fra apporteringsprøverne samt udtalel-serne fra dommerne.

Såfremt aspirantens arbejde er udført tilfredsstillende på begge prøver, indstiller DUV aspiranten til DJU/DKKs autorisation. Denne vil bl.a. være betinget af, at aspiranten til enhver tid er med-lem af DKK og en specialklub samt i besiddelse af gyldigt jagttegn.

Såfremt aspirantens arbejde ikke kan godkendes, giver DUV aspiranten skriftlig meddelelse om fejl og mangler og træffer om fornødent beslutning om, at én eller flere prøver skal gås om, alter-nativt at uddannelsen afbrydes.

DOMMERUDVALGET

15.10.2011

 

Senest opdateret: Onsdag, 26. august 2015 19:05
 

Kalender

2018
2019
2020